Utvärdering av förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats på SiS institution


Project leader


Funding source

National Board of Institutional Care - Statens institutionsstyrelse (SiS)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 2870000 SEK


Description

Utvärderingen är en kvasiexperimentell studie och bygger på att en kontrollgrupp av ungdomar som inte blivit föremål för förstärkt vårdkedja jämförs med ungdomar som fått denna insats. En kontrollgrupp skapas av cirka 200 ungdomar från de aktuella projektkommunerna, som skrivits ut från SiS institutioner innan vårdkedjor började användas. Experimentgruppen utgörs av ungdomar som varit föremål för vårdkedja. Som effektmått skall framför allt uppgifter från ADAD användas, men också registeruppgifter kommer att inhämtas.

Ungdomarna kommer att följas genom data från inskrivning vid institution, utskrivning och uppföljning ett år efter utskrivning. Utifrån detta material kan slutsatser dras om huruvida eventuella skillnader i livssituation föreligger mellan de bägge grupperna av ungdomar, och om dessa skillnader kan hänföras till om de fått vårdkedjeinsats eller inte.


Last updated on 2017-24-03 at 12:51

Share link