A longitudinal study of work-family conflict and its health consequences


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012


Description

Svensk sammanfattning

Denna studie syftar till att undersöka obalansen mellan arbete och privatliv som är en av de största psykosociala riskerna idag. Detta innefattar bland annat att identifiera strategier som kan hjälpa människor att förena arbete med familjeliv vilket ska utmynna i modeller som underlättar skapande av balans mellan de två sfärerna.

Europeiska arbetsmiljöbyrån har slagit fast att en av de största psykosociala riskerna idag är obalans mellan arbete och privatliv. I utförda tvärsnittstudier har man funnit att dubbelbelastning i arbets- och privatliv påverkar tillfredställelsen gällande bland annat arbetet, sömnkvalitet, självskattad hälsa och sjukskrivningar.

Trots omfattande forskning är många aspekter av denna samhällsrelevanta fråga ännu inte belysta. Eftersom tidigare forskning till stor del bestått av tvärsnittsstudier är exempelvis kunskaperna om framtida konsekvenser av konflikten mellan arbete och privatlivet bristfälliga. Brister i kunskapen finns även gällande positiva effekter av arbete på privatliv och vice versa.

Studiens syfte är att identifiera strategier som hjälper människor att förena arbete med privatliv och att utveckla en teori om positiv påverkan mellan dessa sfärer. Underliggande mekanismer besträffande positiva och negativa effekter på arbete och privatlivet kommer att studeras liksom effekternas betydelsen för såväl den subjektiva som objektiva hälsan.

Analyserna utgår från data ur SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), en riksrepresentativ enkätundersökning med registerkopplingar som vartannat år följer upp deltagarna i 2003 och 2005 års arbetsmiljöundersökningar. SLOSH innehåller bland annat frågor kring arbetsmiljö och arbetstider samt frågor kring konflikten mellan arbete och familj. I SLOSH 2012 kommer även nyutvecklade frågor att användas. Datan från SLOSH kompletteras även med fokusgruppsdiskussioner.

I fokusgruppsdiskussionerna kommer resonemanget utgå från upplevelsen av samspelet mellan arbete- och privatliv.

Resultaten från studien kommer bidra till att identifiera effektiva metoder för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv. Vilket i förlängningen även bidrar till en minskad ohälsa och minskade kostnader för såväl individer som samhället.

Diskussionerna påbörjades i oktober och är pågående. För närvarande har ca 30 informanter deltagit, både on-line och på telefon. Analysen av diskussionerna görs parallellt och beräknas vara klar i vår.

English summary

This study aims at investigating the imbalance between work and private life which is one of the major psychosocial risks today. This includes, among other things, to identify strategies that can help people to reconcile work and family life which will help finding models that facilitate balance between the two spheres.

The European Agency for Safety and Health at Work has ruled that one of the major psychosocial risks today is an imbalance between work and private life. Cross-sectional studies have found that the double burden of work and private life affects the individual negative, including work satisfaction, sleep quality, self-rated health and sick leave.

Despite extensive research, many aspects of this socially relevant question are not yet illuminated. Previous research largely consists of crosssectional studies, and there is a lack of knowledge of future consequences of the conflict between work and private life. There is also a lack of knowledge on positive effects of work on private life and vice versa.

The purpose of this study is to identify strategies that help people to bring together work with private life and to develop a theory of positive impact between these spheres. Underlying mechanisms of positive and negative effects on work and private life will be studied in connection to both the subjective and objective health.

Analyses based on data from SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), a nationwide representative survey of the participants in 2003 and 2005 Swedish Work Environment Surveys (SWES). SLOSH includes questions about safety and working hours as well as issues surrounding the conflict between work and family. The data from SLOSH is also supplemented by focus group discussions.

In focus group discussions, the rationale is based on the experience of interplay between work and personal lives. The results of the study will help to identify effective methods to facilitate the balance between work and private life. Which, by extension, also should contribute to a reduction in ill health and reduced costs for both individuals and society.

The discussions started in October and are ongoing. Around 30 informants have participated, both on-line and on telephone. The analysis of the discussion is in progress and will be completed during spring.


Last updated on 2017-24-03 at 12:51