Workplace conflict, work and employee health


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2011


Description

Svensk sammanfattning

Konflikter på arbetsplatsen utgör en riskfaktor för långtidssjukskrivning, visar tidigare forskning. Projektet ställer frågor som syftar till fördjupade analyser av olika omständigheter på detta tema i en kedja av arbetsförhållanden, arbetsplatskonflikter och hälsa. Tidigare forskning har visat att konflikter på arbetsplatsen utgör en riskfaktor för långtidsfrånvaro. Detta projekt syftar till att undersöka om faktorer på arbetsplatsen kan generera konflikter och om konflikter i sin tur kan påverka människors hälsa. Frågeställningar att analysera är:

  • Vad handlar arbetskonflikter om?
  • Vilken betydelse har konflikten haft för den enskilde arbetstagaren och hur har utgången blivit?

Analysen kommer att baserad på Swedish Longitudinal Occupational Study of Health (SLOSH), en riksrepresentativ studie om samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa grundad i SCB:s genomförda AMU-undersökning år 2003. AMU:s undersökningsinstrument har av forskargruppen utvidgats med ett stort antal frågor om arbetsorganisation och även beträffande mätning av hälsa. Avsikten är att SLOSH skall användas longitudinellt, från och med en första datainsamling gjord år 2006 till två ytterligare under åren 2008 och 2010. Urvalet är 9000 personer. Multivariata metoder och strukturella ekvationsmodeller kommer att användas. Den praktiska betydelsen av denna studie ligger främst i att projektet kan erbjuda en vidgad tolkningsgrund av stressorsaker i det nutida arbetslivet.

English summary

Previous research shows that conflicts in the workplace are a risk factor for long-term absence. This project asks questions that are designed in order to lead to in-depth analysis of various factors within this theme in a chain of working conditions, workplace conflicts and health. The project aims to examine if any factors at work may generate conflict and if conflict, in turn, may affect the workers' health. Issues to analyze are:

  • What are the conflicts at work about?
  • What impact has the conflict had on the individual worker and what has the outcome been?
The analysis will be based on the Swedish Longitudinal Study of Occupational Health (SLOSH). SLOSH is a nationwide representative survey on the relationship between work organization, work environment and health, based on the Swedish AMU survey in 2003. AMU's survey instrument was expanded in SLOSH with a large number of questions on work organization and also on the measurement of health. The intention is that SLOSH should be used longitudinally, from a first collection made in 2006 to two further collections in the years 2008 and 2010. The selection consists of 9000 participants. Multivariate methods and structural equation models will be used. The practical importance of this study is mainly that the project can offer a broader interpretation of the basic causes of stress in the modern workplace.Last updated on 2017-24-03 at 12:51