Deaf students' learning in science


Project leader


Co-Investigators


Description

Ett pågående projekt om döva elevers lärande i naturvetenskap kan delas upp i två delprojekt: ett forskningsprojekt och ett utvecklingsprojekt som bedrivs i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och lärare i specialskolan. Forskningsprojektet har kommunikation och meningsskapande i det naturvetenskapliga klassrummet som fokus. I utvecklingsprojektet samarbetar vi med lärare för att utveckla naturvetenskaplig undervisning med resultat från forskningsprojektet som grund.

Under läsåret 2016/17 genomfördes ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla tvåspråkig naturvetenskaplig undervisning i grundskolan med lärare i specialskolan för hörselskadade och döva.

A continuing project on deaf students’ learning of science can be divided into two parts: a reserach project and a school-development project in collaboration with teachers in special schools for deaf and hard of hearing. The focus in the research project is communication and meaning-making in the science class room. The focus in the school-development project is how science instruction may be developed in a bilingual, signing, school context.

In 2016/17 a developmental project on bilingual science instruction in compulsory school was conducted in collaboration with teachers in special schools.


Last updated on 2017-23-03 at 09:06