Office type, health and productivity


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2013


Description

Svensk sammanfattning

Studien syftar till att studera hur olika kontorstyper, med fokus på öppna kontorslösningar, påverkar medarbetarna och produktiviteten under olika förhållanden. Resultaten förväntas bidra med utökad kunskap om sambanden mellan kontorstyp och hälsa, samt hur aspekter i den fysiska arbetsmiljön samverkar med ledarskapet och de anställdes personliga preferenser.

Öppna kontorslösningar (populärt kallade kontorslandskap) introduceras idag av många företag och organisationer som tidigare haft enskilda rum. Öppna kontorslösningar är emellertid långtifrån något nytt, utan har historiskt sett utgjort normen. Det nya är att även högre tjänstemän placeras i kontorslandskap.

Det finns mycket få vetenskapliga studier av hur kontorstypen påverkar medarbetarnas hälsa, arbetstrivsel och produktivitet. Detta trots att en stor och ökande andel av den arbetande befolkningen sitter i öppna kontorslösningar. Projektet syftar till att ge en fördjupad förståelse av kontorsmiljöns påverkan på medarbetarna samt om ledarskapet kan moderera de negativa effekter som noterats av vissa typer av öppna lösningar. Detta förväntas kunna vara till betydande nytta vid planeringen av framtidens kontorsmiljöer och bidra till förbättrad arbetshälsa, trivsel och produktivitet bland kontorsanställda.

English summary

The project aims to study how different office forms, with a focus on open-plan offices, affects the employees and the productivity during various conditions. The results are expected to contribute with extended knowledge on the connection between office type and health, along with how aspects in the physical work environment interact with leadership and employees personal preferences.

Open office solutions (popularly known as open-plan offices) are introduced by a lot of companys and organisations who used to have individual offices. However, open office solutions are far from new solutions. Historically they have been the norm. What's new is that even senior officials are placed in the open office.

Although a large and increasing part of the working population are sitting in open office solutions, there are very few scientific studies on how the office type prospectively affects the employees health, job satisfaction and productivity. This project is intended to give a deeper understanding on how the office environments affect on the employees and if the leadership can moderate the negative effects that have been noted in some types of open office solutions. This is expected to be of significant use when future office environments are planned and contribute to improved occupational health, satisfaction and productivity among office workers.


Last updated on 2017-24-03 at 12:51