Work-related psychosocial factors and health in subgroups:
individual-participant-data metaanalysis


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2013


Description

Svensk sammanfattning

Det övergripande målet med projektet är att belysa effekterna av psykosociala arbetsförhållanden på kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning och dödlighet i specifika grupper av anställda. Projektet genomförs inom ett konsortium bestående av ansvariga för ett antal större europeiska kohortstudier i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Exempel på grupper som ingår i studien är anställda i låginkomstarbete och grupper som redan är sjuka eller har riskbeteenden. På motsvarande sätt belyses sambanden mellan friska livsstilsfaktorer och en bra arbetsorganisation såsom dessa speglas i positivt och stödjande ledarskap.

Projektet ger en unik empirisk möjlighet att utveckla nya evidensbaserade strategier som inriktar sig på vilken typ av psykosociala faktorer som ger en ökad sjukdomsrisk för vilka grupper och under vilka omständigheter. Projektet förväntas att genom det pan-europeiska samarbetet kunna bidra till att skapa nya rekommendationer för företagshälsovården:

  1. För identifikation av grupper av anställda som löper särskilt stor hälsorisk när den psykosociala arbetsmiljön är dålig.
  2. Att implementera god praktik för att minimera hälsofarliga konsekvenser av stressande arbete både för den anställde och för arbetsplatsen.
  3. Att uppskatta hur stor effekt kända interventioner skulle kunna ha på individ- och organisationsnivå för att minska sjukdomar på grund av dålig arbetsmiljö om dessa interventioner implementeras optimalt.

Den information som projektet kommer att generera finns inte tillgänglig från tidigare studier eftersom dessa inte haft tillräckligt stor statistik power för att analysera subgrupper. Forskningsprogrammet kommer att leda till såväl skapande av det största och mest informationsrika datasetet i världen som ett unikt samarbete mellan europeiska experter.

English summary

The overarching aim of this project is to obtain reliable information on the effects of psychosocial work-related factors on chronic diseases, disability and mortality in specific employee groups, such as those with lowincome job, pre-existing disease or risk behaviours, as well as those with healthy lifestyles and favourable work organization, defined by positive and supporting leadership. The project is conducted within a consortium of major European cohort studies from Finland, Sweden, Denmark, Germany, France and the UK.

The project will build a unique empirical resource to develop new evidence- based policies that address what kind of psychosocial, for whom, and in what circumstances increase disease risk. The expectation is that this pan-European will be able to provide specific OSH recommendations (1) to identify employee groups particularly vulnerable for the adverse health effects of psychosocial risk factors at work; (2) to implement good practice in order to minimize the damaging consequences of stressful work environment, both for the individual employee and the workplace; and (3) to estimate the extent to which known interventions at individual and organizational level could reduce disease burden due to poor work-related psychosocial environment, if fully implemented.

The information that will be obtained from this research program is not available from previous studies which have been underpowered to undertake sub-groups analyses. This programme will lead to the creation of the largest highly-characterized dataset on psychosocial factors at work and heath as well as a confluence of expertise unique in the world.


Last updated on 2017-24-03 at 12:51