Working conditions and adaptation to change: study of health issue associated with restructuring


Project leader


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2011


Description

Svensk sammanfattning

Globalisering, tekniska förändringar, strukturella förändringar på arbetsplatsen, avindustrialisering, omlokalisering och stora ekonomiska omstruktureringar påverkar arbetsmarknaden och därigenom enskilda arbetstagares liv och välbefinnande i Europa. Dessa mönster av ekonomiska förändringar kan ha en betydande inverkan på den europeiska befolkningens hälsa. Studien med en "case-control" design, syftar till att undersöka förhållandet mellan hälsa och omstruktureringar i Frankrike, Storbritannien, Sverige och Ungern.

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan hälsa och omstrukturering. Studien undersöker vilka effekter omstruktureringar och plötsliga förändringar av arbetssituationen har på arbetstagarnas hälsa. Även samband mellan välfärd, arbetsvillkor och anställningsform tas i beaktande.

Vidare syftar studien till utveckling, testning och validering av ett standardiserat instrument (frågeformulär). Detta frågeformulär tar hänsyn till olika subjektiva aspekter av arbetstagarnas erfarenheter av omstrukturering liksom förändringar i arbetsvillkor eller anställningsform på grund av omstruktureringen. Frågeformuläret möjliggör bedömning av psykisk hälsa och välbefinnande.

Inom studien identifieras även verktyg som kan mildra de negativa effekter som omstruktureringar har på de anställdas hälsotillstånd. Studie undersöker därför metoder för att öka anpassningsförmågan och minska stressen för arbetstagare, inklusive chefer i form av kommunikation och kompletterande åtgärder.

Slutligen kommer denna studie resultera i en rad konkreta rekommendationer för att stödja individer och ge råd till organisationer vid stora omstruktureringar.

English summary

Globalisation, technological changes, structural changes in the workplace, deindustrialisation, de-localisation, and other major features of economic restructuring are altering the lives and well-being of European workers. These patterns of economic change are likely to have a substantial impact on health of the European populations. This study with a case-control design aims at exploring relationships between health and restructuring in France, UK, Sweden and Hungary.

The first objective is to explore the relationship between health and restructuring. The study investigates the impact of restructuring and sudden changes of work on workers' health and the relationship between well being, working conditions, and employment status. In order to accomplish this objective, the study aims at development, testing and validation of a standardized instrument (questionnaire). This questionnaire takes into account various subjective aspects of restructuring experience in workers, as well as changes in their job conditions or employment status due to restructuring. The questionnaire enables assessment of mental health and well-being outcomes.

The second objective is to identify transferable good practices which can mitigate the negative impact of restructuring on human health. This study should assess methods to increase adaptability and reduce the stress of workers, including managers in terms of information/communication, and accompanying measures.

Finally, this study will draw up a set of practical recommendations to support individuals and advise organizations, in the context of radical reorganization.


Last updated on 2017-24-03 at 12:51