Asiatiska provokationer: Populärkulturens mjuka makt
(Samarbetsprojekt med 16 delprojekt, projektledare Christina Nygren)


Project leader


Description

Projektet avser att avgränsa framträdande mönster och markörer som upprepas eller varieras samt att lyfta fram populära och folkliga samhälls- och kulturfenomen som ofta underskattas eller ges ett ensidigt perspektiv i media. Internationalisering och mediala tekniker har medverkat till en ökad tillgång till populärkulturers nationsspecifika uttryck. Delprojekten sträcker sig över Öst- och Sydasien samt Mindre Asien och omfattar en stor bredd av populärkulturella uttryck som har beröringsytor med vardagskultur, masskultur, ungdomskultur, folklig kultur samt olika former av marginaliserad kultur, inklusive subkulturer. Nyckelord som binder samman delprojekten är konvergens, performativitet och mjuk makt.

Syftet är att genomföra betydelsefull grundforskning inom populärkultur och att bygga upp ett utökat samarbete inom orientalistik samt med relaterade ämnesområden inom humaniora. Kontakten mellan seniorforskare och relativt nydisputerade skall stärkas och underlätta en fruktbar samverkan som kan frigöra den potential som finns inom området. Med utgångspunkt både från projektdeltagarnas befintliga kontaktnät och nyetablering av kontakter formas ett internationellt nätverk för forskning om populärkultur som i framtiden kan utgöra basen för utbyte och samarbete.


Last updated on 2017-23-03 at 09:07