Delat ledarskap – en alternativ berättelse.
Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2016


Description

I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på föreställningar, chefspraktik och lagstiftning som möjliggör resp. hindrar gemensamt utformade ledarskap. I förlängningen är avsikten att påverka samhälleliga föreställningar om ledarskap i riktning mot ökad pluralism där ledarskap naturligen inrymmer såväl singulära som alternativa, kollektiva former. Delat ledarskap mellan chefer ses teoretiskt dels som ett tillägg inom traditionell arbetsorganisationsteori om organisationsformer, dels som ett delfenomen inom teori om distribuerat ledarskap varvid intresset förskjuts mot arbetsprocesserna inom ett delande chefsteam. Projektet bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan pedagogik, statsvetenskap och rättsvetenskap. Det utgår från tidigare organisationspedagogisk forskning om delat ledarskap som samarbetsform och dess potential för chefer och verksamheter. Den tvärvetenskapliga ansatsen bidrar till att problematisera och omfatta kunskap som är nödvändig för att på giltig grund öka kunskapen om förutsättningar i samhället för delat ledarskap. Projektets design möjliggör ett substantiellt kunskapstillskott genom att kunskap om föreställningar och organisering på verksamhetsnivå länkas till rättsregler och föreställningar på lagstiftande nivå. Projektets inriktning är vald utifrån kriterier om aktualitet, arbetslivsrelevans och påverkansmöjlighet. Fokus riktas mot såväl medialt synligt ledarskap, som ny lagstiftning, samt erfarenheter hos chefer i skola/förskola som söker lösa belastande arbetssituationer genom någon form av kollektivt ledarskap. Genomförandet sker med kvalitativ metod. Förutom intervjuer och fokusgrupper används fältanteckningar från mötesobservation. I den juridiska delen används främst skriftliga rättskällor.
Hittills har följande publicerats:
Örnberg, Å. (2016). Rättsliga förutsättningar att dela på rektorsuppgiften i grund- och gymnasieskola. Förvaltningsrättslig tidskrift, 2016(1), 141-157.

Last updated on 2017-24-03 at 12:51