Hedersrelaterade frihets- och fridsbrott mot barn (SCRC)


Project leader


Co-Investigators


Description

Familjerelaterade frihets- och fridsbrott mot barn kan, men måste inte alltid föranleda straffansvar. Avgörande för straffbarheten är i första hand hur gärningarna förhåller sig till föräldrars rätt att bestämma över sina barn och det straffbara området för gärningar som riktar sig mot barnens frihet och frid. Vårdnadshavare har en rättighet och en skyldighet att besluta i personliga angelägenheter som rör deras barn. Denna rätt stadgas i föräldrabalken men följer också av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

I praktiken innebär det att en förälder har långtgående rättigheter att bestämma över barnets angelägenheter, att barnet endast har begränsad själv- och medbestämmanderätt samt att det finns ett begränsat utrymme för myndigheter att beskära vårdnadshavarens rätt. I takt med ökad ålder och mognad samt beroende på vad frågan rör ska barn ges högre grad av möjlighet att bestämma själva. Barn har också rätt till liv, frihet och personlig säkerhet samt en rätt att få sitt eget privat- och familjeliv respekterat. Brottsbalken ger emellertid inte några enkla svar på vilka gärningar som är straffbara när det kommer till situationer som ligger i gränslandet mellan vårdnadshavaransvar och brott mot barnets frihet och frid.

Studiens metodologiska utgångspunkt är konstruktionen av frihets- och fridsbrotten utifrån frågan om relationen mellan straffrättsligt ansvar och vårdnadshavarens ansvar för, och rätt att besluta i frågor som rör barnet. Studien utgår ifrån rättskällor såsom lagtext, förarbeten, praxis och juridisk doktrin. Stor uppmärksamhet ska ägnas åt uttolkning av den praxis som finns på området. Eftersom det i stort sett saknas avgöranden från Högsta domstolen är avsikten att studera avgöranden från tingsrätterna och hovrätterna. Projektet ska presenteras i form av en forskningsrapport som ska spridas till de myndigheter som kommer i kontakt med denna grupp barn och på så vis bidra till kunskapsspridningen.

Family related freedom and peace offenses against Children.

Family related freedom and peace offenses against children may, but do not always, lead to criminal liability. Crucial to criminality, is primarily, how the offense relates to the parents right to control their children. Guardians have a right and a responsibility to act in personal matters relating to their children. This right is enshrined in the parental code but also follows the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In practice this means that a parent has extensive rights to control the child's affairs, there is only a limited scope for the authorities to restrict the guardian's rights. With increased age and maturity, and depending on the matter, children are given greater opportunity to decide for themselves. Children also have the right to life, liberty and security of person and the right to have their own private and family life respected. The Swedish Penal Code does not give any easy answers to which acts are punishable when it comes to situations that are on the boundary between the guardians rights and crimes against the child's freedom and peace. The study's methodological starting point is the construction of freedom and peace crimes based on the question of the relationship between criminal responsibility and the guardian's responsibility, and the right to decide on matters relating to the child.


Last updated on 2017-23-03 at 09:07