Brott mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – särskilt om utrednings- och bevissvårigheter (SCRC)


Project leader


Description

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp som i flera avseenden är särskilt sårbar. Forskning har bland annat påvisat en signifikant korrelation mellan dessa funktionsnedsättningar och olika typer av övergrepp, där förövarna oftast finns inom den egna familjen och barnen ofta utsätts för upprepade och mer allvarliga övergrepp. Däremot anmäls sällan utsattheten, något som sannolikt beror på att förövarna ofta är närstående och att dessa barn som regel är mer beroende av sina föräldrar och andra vuxna än jämnåriga barn. Ytterligare en aspekt av den ökade sårbarheten är svårigheter att förmedla sina upplevelser på ett sätt så omgivningen förstår, något som kan leda till betydande svårigheter vid brottsutredningen. Om sedan kunskapen och erfarenheten hos de som möter dessa barn inte är tillfredsställande kan detta leda till att barnen inte får ett tillräckligt rättsskydd.

Mot bakgrund av den ökade utsattheten och de särskilda svårigheter som kan uppstå vid utredningen av brott är det av största vikt att dessa barn uppmärksammas särskilt inom området ”brott mot barn”. Syftet med detta projekt är därför att undersöka hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bemöts i det svenska rättsväsendet och därigenom bidra till en kunskapsutveckling på området.

Crimes Against Children with Neuropsychiatric Disorders – Particularly Investigative and Evidential Difficulties.

Children with neuropsychiatric disorders are a particularly vulnerable group. Research has shown a significant correlation between these disorders and different types of abuse, where the perpetrators often are found within the family and the children are exposed to re-occurring and severe incidents of abuse. However, the incidents often go unreported, possibly because the perpetrators often are family members and because the children often are more dependent on their parents and other adults than other children of the same age. Another aspect of the increased vulnerability is difficulties in communicating the experiences.

Furthermore, if the knowledge and experience amongst the actors in the justice system is inadequate, the children will not receive a satisfactory legal protection. In the light of the increased vulnerability and the difficulties that may occur during a police investigation, it is imperative that children with neuropsychiatric disorders receive special attention in the research field “Crimes Against Children”. The purpose of this research project is to study how these children are treated in the Swedish legal system, and thereby contribute to the development of knowledge in this field.


Last updated on 2017-23-03 at 09:07