Barnets bästa när barn begår allvarliga brott (SCRC)


Project leader


Description

Barns brottslighet utgör ett betydande samhällsproblem ur såval ekonomiskt som socialt perspektiv. Barn som begaår brott riskerar försämrad hälsa och välfärd och brottsligheten utgör en fara för andra människor. En central frågeställning är hur samhället ska hantera ungas brottslighet. Frågeställningen är av både straffrättslig och socialrättslig karaktär. Förenklat kan det straffrättsliga perspektivet beskrivas utifrån frågan om vilka reaktioner som tillräckligt markerar samhällets avståndstagande från det brottsliga beteendet, medan det socialrättsliga perspektivet tar fokus på barnets behov av vård och stöd i syfte att barnet utvecklas gynnsamt.

När unga begår brott ställs samhället inför dilemmat att balansera straffrättsliga reaktioner mot brottet mot socialrättsliga ambitioner att barnet inte ska ta skada och utveckla ett destruktivt beteende till följd av samhällets intervention. Unga som begår allvarliga brott befinner sig ofta i en gråzon av straffande och vårdande åtgaärder. Särskilt för den grupp unga i åldern 15-17 år, som först dömts till den straffrättsliga påföljden LSU och efter verkställigheten får fortsatt vård av socialtjänsten blir denna gråzon mer uppenbar. Övergången sker nämligen från ett straff som en repressiv reaktion på ett brott, till vård enbart motiverad av det som är bäst för barnet. Uppgifterna - att reagera mot brottet och att hjälpa unge - åligger olika myndigheter och kan verka oförenliga.

Denna fråga ska studeras genom en genomgång av gällande rätt, en kunskapsöversikt avseende vårdinsatser riktade till denna grupp barn samt en aktstudie av domar och socialtjänstens yttranden och utredningar och en intervjustudie innefattande både socialsekreterare och unga som varit föremål för dessa insatser.

Family related freedom and peace offenses against Children.

Family related freedom and peace offenses against children may, but do not always, lead to criminal liability. Crucial to criminality, is primarily, how the offense relates to the parents right to control their children. Guardians have a right and a responsibility to act in personal matters relating to their children. This right is enshrined in the parental code but also follows the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In practice this means that a parent has extensive rights to control the child's affairs, there is only a limited scope for the authorities to restrict the guardian's rights. With increased age and maturity, and depending on the matter, children are given greater opportunity to decide for themselves. Children also have the right to life, liberty and security of person and the right to have their own private and family life respected. The Swedish Penal Code does not give any easy answers to which acts are punishable when it comes to situations that are on the boundary between the guardians rights and crimes against the child's freedom and peace. The study's methodological starting point is the construction of freedom and peace crimes based on the question of the relationship between criminal responsibility and the guardian's responsibility, and the right to decide on matters relating to the child.


Last updated on 2017-23-03 at 09:07