Family and work or career and family? The fertility patterns, educational choices and careers of Swedish men and women


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 03/02/2010
End date: 31/12/2013
Funding: 3300000 SEK


Description

Kvinnors ökade arbetskraftsdeltagande och dominans inom högre utbildning har förändrat arbetsmarknaden de senaste 40 åren. Sedan 1990-talet har också löneskillnaderna framförallt inom branscher ökat. Teknologisk utveckling är en förklaring till högre löner och ökad efterfrågan på högutbildad arbetskraft. Trots att kvinnor utgör en allt större andel av den högutbildade arbetskraften har kvinnors löner inte ökat nämnvärt i förhållande till mäns löner sedan 1980. Dessutom tycks gapet ha vidgats i toppen av lönefördelningen och ett så kallat glasstak ha vuxit fram. Ökad efterfrågan på högutbildade och ökad andel kvinnor med högre utbildning skapar ett tryck bland företag att attrahera kvinnliga arbetstagare och göra det möjligt att kombinera familj och yrkesliv. Familjepolitiken, med föräldraledighet och barnomsorg har dessutom haft detta som utgångspunkt. Men, teknologiförändringar och ökat konkurrenstryck har också höjt kraven i arbetslivet och därmed gjort vissa karriärbanor än mer svårförenliga med barnafödande. Syftet med detta projekt är att undersöka hur mäns och kvinnors karriärval, utbildning och barnafödande har förändrats under de senaste decennierna och därmed öka förståelsen för vad som upprätthåller könslönegapet och varför det finns ett glastak på den svenska arbetsmarknaden. Projektets första del undersöker mäns och kvinnors karriär och barnafödande i svenska registerdata ur IFAU-databasen, med fokus på förändringar av fördelningen av inkomster och barn. I Del 2 analyserar vi teoretiskt och empiriskt om ökad lönespridning inom branscher kan kopplas till att vissa företag anpassat sig till anställda som vill förena arbete med familj. Vi undersöker också hur mäns och kvinnors val av arbetsgivare och yrken och företagens teknologival genererar könslönegap och skillnader i antal barn mellan manliga och kvinnliga kolleger samt i vilken utsträckning arbetsmarknaden gått från könsmässig yrkessegregering till segregering inom yrken.


External Partners


Last updated on 2017-01-08 at 07:55