Parents' and friends' responses to young men's intimate partner violence


Co-Investigators


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 27/01/2014
End date: 31/12/2018
Funding: 3630000 SEK


Description

Projektet syftar till att undersöka de perspektiv unga män (16-21 år) som utövat våld i nära relation har på föräldrars och vänners respons, samt dessas perspektiv på våldet och sin egen respons. Mäns våld mot kvinnor har lyfts fram som ett omfattande samhällsproblem. Men trots att våld i nära relationer är vanligare bland unga än bland vuxna är det relativt ouppmärksammat. Insatser kring ungas våld fokuserar istället på ungdomsvåld – dvs. unga mäns våld mot andra män i offentliga miljöer – och hedersrelaterat våld, vilket främst inkluderar unga kvinnor från ”andra kulturer”. Ungas relationsvåld är svagt beforskat i Sverige, men internationellt relativt uppmärksammat. Projektet anknyter framför allt till två internationella forskningsområden: maskulinitet och våld mot kvinnor, samt närståendes sociala stöd till unga våldsutövande män. Det existerar dock i princip ingen forskning om vare sig våldsutövande killars erfarenheter av föräldrars och vänners respons, eller dessas perspektiv på våldet. Föräldrar och vänner är de som förövare främst vänder sig till och är därför avgörande för våldets uppkomst och upphörande. Projektet aktualiserar följande frågeställningar: Hur beskriver och värderar killar som utövat våld i nära relation sina föräldrars och vänners respons på våldet? Hur beskriver och värderar föräldrar och vänner killarnas våld? Hur beskriver och värderar föräldrar och vänner det relationella sammanhangets och sin egen respons? Hur förhandlas förövarnas relation till det relationella sammanhanget i samband med våldet? I studien intervjuas 15 killar som utövat lindrigt till grovt fysiskt eller sexuellt våld i nära relation samt 15 föräldrar och 15 vänner som gett något form av stöd i samband med våldet. Intervjuerna kommer att studeras utifrån tematisk och narrativ analys för att undersöka killarnas och det relationella sammanhangets perspektiv på våldet, dess respons och hur det förändras över tid. 1:OMS; 2:VÄL


External Partners


Last updated on 2017-01-08 at 08:09