Stöd till extremt prematurfödda barn och familjer - en samspelsbaserad multidisciplinär intervention under första levnadsåret


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Stockholms läns landsting


Project Details

Start date: 01/01/2017


Description

Extremt tidigt födda barn (EPT) får en intensiv och alltmer effektiv perinatal vård där cirka 90 % av barn födda före graviditetsvecka 28 överlever (1). Internationella och inhemska studier visar att dessa barn går i vanliga skolor, men att de ofta har problem med inlärning (2). I en randomiserad kontrollerad studie av 120 EPT barn ämnar vi undersöka effekten av en tidig familjebaserad intervention, där föräldrar får stöd i att samspela med sitt barn i syfte att främja barnets utveckling. Familjerna randomiseras till interventionsgrupp (n=60) respektive kontrollgrupp (n=60); den senare får sedvanlig uppföljning vid barnklinik i Stockholm. Vår hypotes är att interventionen stärker det positiva barn-föräldrasamspelet och därmed barnets självregleringsförmåga, vilket i sin tur gynnar barnets långsiktiga kognitiva, motoriska och sociala utveckling och minskar behovet av senare särskilda vård- och stödinsatser.
Det vetenskapliga evidensen för interventioner som riktar sig till EPT barn är begränsad, men flera enstaka studier ger stöd åt arbetsmodeller som är värda att vidareutveckla (3). Vi kommer att undersöka effekterna av en intervention med stödjande regelbundna hembesök i familjen under barnets första år genomförda av specialutbildade behandlare. Interventionen har en strength-based ansats, det vill säga ger stöd till och stärker föräldrarnas lustfyllda samspel med barnet. Påvisade effekter vid 24 mån ålder hos barn som är för tidigt födda är: förbättrad självreglering, stärkt exekutiv funktionsutveckling, mer adekvat socialt samspel samt bättre motorisk förmåga hos barnet och även minskat behov av akuta vårdinsatser (4). Den svenska neonatalvården skiljer sig från de studerade kohorterna och är världsunik i så måtto att proaktiv behandling ges också till de allra minsta barnen födda i v 22-23. Dessa barn överlever i hög grad och har större risk för svårigheter med neuroutveckling än de kohorter där interventionen hittills testas. Studien förväntas bidra med ny kunskap i form av dels en något modifierad och uttalat tvärvetenskaplig intervention, dels studier av interventionen i en ny population i vår specifika svenska vårdkontext med högre risk för avvikande utveckling. Studien har potential att bidra till en minskning av samhällskostnader på sikt, exempelvis i förskola och skola. 2. Bakgrund/områdesöversikt, inkl. nyckelreferenser


External Partners


Last updated on 2018-08-02 at 15:19