Organiserad antagonism – jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker


Project leader


Funding source

MSB Swedish Civil Contingencies Agency - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Project Details

End date: 30/06/2019


Description

Projektet fokuserar på samspelet mellan antagonistiska miljöer med fokus på organiserad brottslighet och jihadism i Sverige. Projektet undersöker i) hur organiseras den svenska jihadismen och den organiserade brottsligheten och vilken dynamik finns det mellan dessa miljöer, ii) Kan organiseringsgraden av antagonistiska miljöer påverkas genom riktade insatser och vilka mekanismer kan identifieras för framgångsrika förebyggande och förhindrande insatser.


Last updated on 2018-20-12 at 15:05