Arbete efter pensionering: Ett sätt att förlänga arbetslivet som skapar nya ojämlikheter? En jämförelse mellan Sverige, USA och Japan


Project leader


Funding source

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)


Project Details

Start date: 01/01/2019
End date: 31/12/2021


Description

Allt fler äldre förvärvsarbetar efter pensioneringen. Detta är delvis en konsekvens av att regeringar i många länder med utvecklade ekonomier har genomfört reformer för att förlänga arbetslivet. Studier pekar på att pensionärer med högre inkomst och bättre hälsa i högre utsträckning har ett lönearbete efter pensionering. Det finns emellertid få studier av vilken betydelse utökningen av lönearbete efter pensioneringen har för ojämlikhet i utbildning, inkomst och hälsa. Forskning saknas även som undersöker till vilken grad sådana typer av ojämlikhet varierar mellan länder med olika institutionella strukturer. Föreliggande projekt kommer att ta fram ny kunskap om effekten av avlönat arbete efter pensionering på ojämlikheter under ålderdomen i Sverige, USA och Japan, tre länder där man tenderar att pensionera sig sent. Dessa länder har alla uppnått hög sysselsättningsgrad hos äldre personer, trots att faktorer som påverkar både arbete och pensionering är olika (pensions- och arbetsmarknadspolitik, välfärdssystem). Jämförande longitudinella analyser av äldre från varje land kommer att genomföras. En jämförelse mellan länderna kan belysa hur lönearbete efter pensionering kan bidra till att skapa nya ojämlikheter. Denna kunskap kan användas för att utveckla mer rättvisa och effektiva policies och på så sätt öka deltagandet på arbetsmarknaden under ålderdomen.


Last updated on 2018-20-11 at 10:36