Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)


Project Details

Funding: 2973000 SEK


Description

De flesta av oss har erfarenheter av att lära sig andra språk. Vad händer när detta andra språk inte är ett talat språk utan istället är ett tecknat språk - ett språk inom en annan modalitet och som uttrycks med händer och ansikte och uppfattas med synen? Det svenska teckenspråket är det primära språket för döva i Sverige, teckenspråk används när de ska kommunicera med varandra och med andra teckenspråkskunniga. De flesta utbildningar i svenskt teckenspråk syftar till att lära ut språket till hörande nybörjare. Syftet är ofta att dessa sedan ska fylla en viktig funktion i samhället genom olika serviceinriktade yrken som exempelvis teckenspråkstolkar men också som lärare på dövskolor. Trots en lång tradition av undervisning av teckenspråk som andraspråk saknas det forskning inom området, några enstaka studier undantaget. Vår övergripande forskningsfråga gäller vad som händer när man som vuxen lär sig teckenspråk som ett andraspråk. Särskilt fokus kommer att riktas mot tillägnandet av två språkliga komponenter som kan vålla särskilda svårigheter för hörande: i) munrörelser som tillsammans med händerna bidrar till ett teckens betydelse, och ii) modifierade och produktiva tecken (dvs. komplexa tecken som innehåller flera betydelsekomponenter). Resultatet från projektet kommer att bidra till ökad förståelse av de mekanismer som ligger bakom inlärningen av ett tecknat språk och i förlängningen tillämpas inom undervisningen av teckenspråk som andraspråk.

Last updated on 2017-22-03 at 07:07