Contrasts in urban residential segregation: An international comparative study of patterns, driving forces and effects


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2016
Funding: 5910000 SEK


Description

Stadens segrationsmönster: En internationell jämförande studie av boendesegregationens mönster, drivkrafter och effekter I Sverige och runt om i världen uppfattas boendesegregation som ett de främsta hoten mot välfärdsstaten. De främsta skälen är att olika samhällsfunktioner som exempelvis skola, vård och omsorg men också jobb och rekreationsmöjligheter är ojämnt spridda bland olika befolkningsgrupper. Detta innebär att skillnader i tillgänglighet/möjligheter varierar inte bara mellan individer utan att de också är sorterade utifrån grupptillhörighet. Hög grad av segregering innebär att resurser i samhället inte används på effektivt sätt och att individers förmågor inte kommer till uttryck på grund av åtskillnad mellan människor efter ekonomi, hudfärg eller liknande. Trots de uppenbara nackdelarna segregation för med sig finns det mycket få komparativa analyser av orsakssambanden bakom segregation eller effekterna av segregation, i synnerhet vid jämförelser mellan olika länder och/eller över tid. Det finns flera skäl till att antalet studier är få. Dels är det svårt att jämföra segregation mellan samhällssystem där de politiska styrsystemen är olika, dels är det svårt att hitta statistik på geografiska områden (läs fastighet, kvarter, stadsdel, stad, region eller liknande) som gör jämförelser av boendesegregation möjliga. Forskningsprojektets syfte är att med hjälp av en egenutvecklat GIS- och statistikteknik utveckla metoder som gör det möjligt att jämföra segregation mellan länder och över tid. Inom ramen för detta projekt presenterar vi ett förslag som gör de statistiska jämförelserna enklare att genomföra och desto viktigare; eftersom den föreslagna metoden också innebär att boendesegregationens geografiska områden omvandlas till skalor av observerat antal grannar från varje enskilt studerat område så kan komparativa studier av segregation genomföras mer effektivt. Den grundläggande tanken är att oavsett på vilket sätt statistik över boende presenteras geografiskt så kan varje enskilt områdes grannskap beskrivas likvärdigt. Med utgångspunkt i ett kvarter kan de omgivande 100 personernas ekonomiska situation beskrivas genom att summera individer från tillräckligt många omgivande kvarter för att antalet skall uppnås. På samma sätt kan de närmaste 200, 400, o.s.v. grannarnas ekonomiska situation beskrivas. Genom att upprepa denna procedur för samtliga kvarter i studieområdet kan segregationsstatistik för var och en av kvarteren beskrivas med samma enhet (antal grannar). Tekniker för att skapa statistik från närliggande grannområden har varit känd sedan tidigare men teknikerna har varit så dataintensivt att dataset omfattandes fler än några hundra enheter varit svåra att hantera. Vi har uppfunnit en metod samt skapat ett dataprogram (EquiPop) som möjliggör insamling av denna typ av segregationsdata även då varje boendekoordinat i länder av Sveriges storlek studeras. Detta har gjort att det är möjligt att omvandla internationella datamängder med olika geografiska områdesindelningar till nya datamängder där all statistik kan jämföras utifrån samma skalor. Fördelen med att standardisera statistiken är att analysarbetet kan riktas mot att studera likheter och skillnader i segregationsmönster i olika delar av världen. Dessutom kan jämförande studier av strategier för att minska segregation genomföras. Detta innebär att olika politiska system, planeringsstrategier, förändringar på arbetsmarknaden, m.m. kan jämföras. Projektet består initialt av deltagare från Sverige, USA och Nordirland. Projektet koordineras av John östh vid Uppsala universitet. John har utvecklat datatekniken och ansvarar också för det datamaterial som möjliggör för segregationsstudier på svenskt material. Bo Malmberg, Eva Andersson och Karen Haandrikman (Samtliga vid Stockholms universitet) kommer att tillsammans med John ansvara för analys och författande av vetenskaplig artiklar med utgångspunkt i det svenska materialet. Projektets internationella medlemmar består av Ian Shuttleworth vid Queens University, Belfast, samt William V. Clark vid UCLA, Los Angeles. Samtliga projektmedlemmar kommer att analysera och författa vetenskapliga artiklar där jämförelser mellan de olika ländernas samhällssystem och segregation står i fokus.

Last updated on 2017-31-03 at 12:55