SLOSH Wave V: Extension of the nationally representative cohort study on a sustainable working life


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2015
Funding: 3724000 SEK


Description

En riksrepresentativ studie med fokus på ett långsiktigt hållbart arbetsliv: Den femte datainsamlingen Det finns få studier i världen med många upprepade mätningar som fokuserar på sambanden mellan arbetslivet och hälsa, och inga som samtidigt är representativa för hela befolkningen. SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) är därför en unik resurs i och med att den utgår från ett riksrepresentativt urval av den svenska arbetande befolkningen. SLOSH är utformad för att möjliggöra studier av samband mellan arbetslivet, den sociala miljön, personliga förhållanden och hälsa. Tack vare att samma personer följs över tid med många upprepade mätningar om en rad förhållande i och utanför arbetslivet blir det möjligt att förstå hur hälsa och välbefinnande påverkas av dagens (och framtidens) arbetsliv, med dess större rörlighet mellan yrken och arbetsplatser, fler egenföretagare och med utsuddade gränser mellan arbete och privatliv. Dessutom blir det möjligt att studera vilka de underliggande mekanismerna och orsakerna bakom sambanden är och hur upprepade eller långvariga exponeringar påverkar riskerna för sjukdomar och ohälsa. SLOSH är dessutom utformat för att det även ska vara möjligt att studera pensionering, föräldraledighet, arbetslöshet och långtidssjukskrivning i relation till hälsa. SLOSH består idag av 18.915 personer som besvarat Arbetsmiljöundersökningarna (AMU) 2003-2005 plus ett urval från AMU 2007, totalt 21.489 personer, varav 15.714 besvarat en eller flera enkäter i SLOSH. Undersökningen genomförs med enkäter som skickats till deltagarna vartannat år med början 2006 (då endast de som rekryterats från AMU 2003 deltog), Uppföljningar har hittills gjorts även 2008, 2010 och 2012. Deltagarna väljer mellan två versioner av enkäten, en för dem som arbetar 30 % av heltid eller mer och en för dem som arbetar mindre eller inte alls. Därigenom ställs frågor anpassade till deltagarnas situation, utöver frågor om välmående, hälsobeteenden och sociala faktorer utanför arbetslivet. Den självrapporterade informationen kompletteras sedan med information från nationella register, exempelvis om anställning, utköp av förskrivna läkemedel, sjukskrivning, sjukhusinläggning och död. Syftet med denna ansökan är att genomföra den femte enkätuppföljningen under våren 2014, uppdatera registeruppgifterna samt utöka urvalet till att omfatta samtliga svarande i AMU 2003-2009, totalt cirka 33.000 personer. Flera mätningar och personer ökar väsentligt möjligheterna att göra tillförlitliga analyser generellt, men framförallt ökar möjligheterna att studera undergrupper, allvarligare sjukdomar, samt konsekvenserna av det rörliga, moderna arbetslivet. För att underlätta för forskare, studenter och allmänheten att få tillgång till data, samtidigt som deltagarnas integritet garanteras, planer vi fyra tillvägagångssätt, för vilka medel söks separat: För det första ett innovativt verktyg som åskådliggör information via internet, vilket ger användare utanför forskarsamhället möjlighet att ta fram beskrivande statistik från SLOSH. För det andra skapas en datafil för undervisning och enklare forskningsstudier som innehåller information från ett urval frågor från ett slumpmässigt urval deltagare i SLOSH, konstruerad så att det är omöjligt att identifiera enskilda individer. För det tredje kan forskare med etiskt tillstånd få tillgång till för deras projekt aktuell, avidentifierad information från frågeformulären. Inga registerdata, förutom grundläggande demografisk information, lämnas ut. Slutligen ges forskare möjlighet att antingen själva komma till Stockholms universitet för att analysera data från SLOSH eller att skicka instruktioner till Stressforskningsinstitutet som genomför analyserna och returnerar resultaten. Forskarna får på så sätt möjlighet att analysera även känsliga data, men genom att de aldrig har tillgång till rådata elimineras risken att känslig information sprids eller missbrukas. Dokumentation av studien kommer att tillgängliggöras via Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs universitet. Utökningen av SLOSH kommer att ge forskare i Sverige och internationellt unika möjligheter att ta fram tillförlitlig kunskap om hur dagens arbetsliv påverkar såväl de som arbetar som de som inte arbetar. Detta bör i sin tur vara till nytta för politiker, beslutsfattare och arbetsmarknadens parter i diskussionerna om framtidens arbets- och samhällsliv.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57