Real Property and Movable Goods in Late Medieval Sweden


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2016
Funding: 3450000 SEK


Description

Projektet syftar till att vinna ny kunskap om hur män och kvinnor i medeltidens Sverige vidgade sitt sätt att förfoga över sin egendom, för att på så sätt öka sin ekonomiska frihet. Vår hypotes är att denna förändring hänger samman med en förskjutning i uppfattningen av fast egendom. Enligt lagen var fast egendom kringgärdad av regler som i många fall hindrade ägaren från att disponera sin egendom på det sätt som han eller hon önskade. Detta gällde både köp och gåvor av fast egendom. Lös egendom, å andra sidan, kunde ägaren råda över på ett mycket mer självständigt sätt. Under senmedeltiden finns det tecken som tyder på att regelverket i praktiken luckrades upp, trots att lagen inte förändrades, så att fast egendom alltmer kom att betraktas som lösöre. Detta underlättade handel med och gåvor av fast egendom. Vi undersöker hur den enskilde skaffade sig större möjligheter att överföra egendom till de personer eller institutioner som han/hon ville gynna. Vi undersöker hur exempelvis gåvor mellan makar kunde genomföras, hur donationer till kloster och gillen gick till och med vilka medel man betalade för ett köp av fast egendom. Vi förväntar oss att bördsrätten, som gav släktingar förköpsrätt till jord, minskade i betydelse så att det därmed blev möjligt för andra att köpa fast egendom. Projektet belyser långsiktiga processer som är föga kända. De rör bland annat om hur äktenskapet som ekonomisk institution förändrades, hur olika arvssystem formerades och hur förhållandet mellan den enskilde och släkten såg ut. Vi knyter an till det ökade intresset för samspelet mellan fast och lös egendom i europeisk medeltidsforskning. De källor som vi i första hand använder är testamenten, gåvobrev och andra rättsdokument, egna databaser samt genealogisk information.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57