Global Policy Brokers: The Role of Transnational Think Tanks in Shaping Political Agendas


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 6694000 SEK


Description

Globala policymäklare: transnationella tankesmedjors roll i formandet av politiska agendor På den globala politiska arenan har en ny typ av aktörer vuxit fram under de senaste decennierna ? tankesmedjorna. I frågor som klimatförändringar, säkerhet, och handelspolitik har dessa aktörer blivit fler och viktigare. Till exempel deltog inte bara stater på FN:s klimattoppmöte i Doha december 2012 utan också en rad tankesmedjor och andra organisationer från civilsamhället. Tankesmedjor är en institutionell innovation som sammanfogar forskning, reklam och opinionsbildning. Enskilda tankesmedjor har visserligen existerat under hela 1900-talet. Men de var ändå så pass få och lågmälda att samhällsvetenskapen inte ägnade dem något större intresse. Framförallt under 2000-talet har emellertid tankesmedjorna vuxit starkt runt om i världen. I samband med ökningen förstärkte också tankesmedjornas sitt utåtriktade opinionsarbete och kom många gånger att bedriva mer ideologiskt vinklade kampanjer. Dessa förändringar har gjort tankesmedjorna till viktiga aktörer i det politiska landskapet både nationellt och transnationellt. För den som intresserar sig för samhället, med ett normativt eller ett mer renodlat teoretiskt intresse, är tankesmedjor därför viktiga att studera. Genom att studera tankesmedjor får vi bättre kunskaper om det samtida politiska landskapet, både nationellt och globalt. Under det senaste decenniet har också forskningen på området vuxit. Personer som Diane Stone och James McGann har introducerat tankesmedjorna som fenomen, visat på deras utbredning och analyserat delar av hur de fungerar. Men ännu är forskningen så pass ny att viktiga frågor om tankesmedjor obesvarade. En av dessa rör de transnationella, eller globala, tankesmedjorna som nu växer fram. Hur skapar sig organisationer som Rand Corporation, Atlas Network, Club of Rome och World Economic Forum mandat, legitimitet och auktoritet bortom nationalstatliga gränser? Syftet med projektet är att undersöka vilken roll globala tankesmedjor har i utformningen av politiska agendor. Vilket inflytande kan de utöva på beslut som fattas utanför den egna organisationen? Vilka är de potentiella konsekvenserna av deras aktiviteter och för samhället i stort? Vår utgångspunkt är att dessa tankesmedjor ska ses som globala politiska mäklare, som arbetar med förmedling och att översätta idéer mellan olika aktörer i det globala politiska landskapet. För att kunna analysera och förstå dessa idémäklare kommer vi att inrikta arbetet på två tankesmedjor ? RAND Corporation och Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) ? och deras försök att påverka i frågorna handelspolitik och klimatförändringar. Bägge dessa tankesmedjor har startat som nationellt förankrade policyorganisationer, i USA, men har idag kontor på ett flertal platser i världen. De aspirerar båda på att vara just ?globala tankesmedjor?. Vårt mål är att erbjuda en flerdimensionell redogörelse av den position och den auktoritet som tankesmedjornas experter och organisationer skapar åt sig själva. I studien ställer vi tre huvudsakliga frågor: 1) Hur arbetar transnationellt verksamma tankesmedjor för att få legitimitet som politiska aktörer? 2) Hur konstruerar och organiserar transnationellt verksamma tankesmedjor sitt mandat i ett globalt politiskt landskap under utveckling? 3) Hur kan den auktoritet en transnationellt verksam tankesmedja utvecklar i relation till andra politiska organisationer förklaras teoretiskt? Vi kommer att studera dessa tankesmedjornas aktiviteter genom fältarbete i Beijing, Bryssel, Doha och Washington DC (totalt fyra månader på varje ort). I fältarbetet kommer vi delta i deras vardagliga aktiviteter, intervjua anställda och deltagare i arbetsgrupper och kommittéer samt analysera dokument. Resultaten kommer att publiceras på internationellt bokförlag och i internationella vetenskapliga tidskrifter. Christina Garsten och Adrienne Sörbom har båda två stor erfarenhet av att fältarbeta i internationell miljö. Garsten har under två decennier haft världen som fält, från industrijätten Apple, över FNs Global Compact, till World Economic Forum och Center for Global Development, Washington DC. Sörbom har varit verksam under kortare tid men har även hon studerat skapandet av global politik. Bland annat inom ramen för World Social Forum i Porto Alegro, liksom på tankesmedjor i Washington DC och World Economic Forum i Genève.

Last updated on 2017-23-03 at 08:57