The Baltic Sea Region System: water changes across scales and subsystems over the forthcoming 30-year horizon (BALSYS)


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2016
Funding: 4402437 SEK


Description

BALSYS är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, KTH och Svenska Miljöinstitutet IVL.

BALSYS - Vattenförändringar genom hela det regionala Östersjösystemet - på olika skalor och i olika länkade undersystem under de kommande 30 åren

BALSYS kommer att simulera och kvantifiera scenarier för hur framtida förändringar i klimat och mänsklig mark-vattenanvändning på land propagerar genom hydrologiska avrinningsområden på land, genom flödesinteraktioner mellan sötvatten och havsvatten i olika kustsystem, till hela det regionala Östersjösystemet och vilka fysikaliska, biogeokemiska och kvalitetsförändringar denna propagering leder tilli olika vattensystem på land och i havet. Dessa beräknade scenarier kommer vidare att användas för identifiering av effektiva kontrollåtgärder mot oönskade sådana vattenförändringar över de kommande 30 åren.

En generell vetenskaplig frågeställning som BALSYS behöver svara på är hur skalövergångar i tid och rum ska hanteras i beräkningarna och scenarioformuleringarna, så att vattenförändringar kan förstås och realistiskt och konsistent kvantifieras över lokala relevanta skalor. Dessa omfattar lokala skalor av kustavrinningsområden, genom skalor för olika skärgårdar, till den stora skalan av hela Östersjön och dess tillrinningsområde, samt den globala skalan för drivande klimatförändringar.

Specifika frågor som BALSYS syftar till att besvara relaterar direkt till flera stora utmaningar som formulerats inom det nyligen lanserade övergripande forskningsprogrammet Baltic Earth research program (http://www.baltex-research.eu/). Dessa frågor är:
i) Hur propagerar hydro-klimatiska och antropogena vattenförändringar genom det regionala Östersjösystemet?
ii) Hur kommer biogeokemiska flöden och återkopplingar mellan land och hav att förändras?
iii) Hur kommer dessa och andra klimat-miljöförändringar att påverka havets salthalt?
iv) Hur kommer förändringar i havsnivådynamiken att påverka kustnära sötvattensystem?

Svaren på de vetenskapliga frågorna ovan kommer att leda till förbättrad och ökad förståelse av länkade vattenförändringar över olika system och skalor. För att kunna svara på dessa frågor kommer BALSYS även att utveckla nya modellverktyg och simuleringar. Genom den förbättrade och nya förståelsen och utvecklingen av olika forskningsverktyg kommer BALSYS vidare att utveckla webb-simuleringsverktyg för användning i praktisk kustförvaltning i Östersjöns olika kustområden. Detta som direkt överföring av ny kunskap till praktisk användning i samarbete med främst finska partners på miljöforskningsinstitutet SYKE och i Åbo Akademi.

För sådan praktisk användning kommer BALSYS också att kvantifiera förändringar i havsvatteninträngning och försaltning av grundvattenresurser som används/behövs för vattenförsörjning i typiskt tätbefolkade kustområden runt Östersjön. Detta i samarbete med redan utvecklade forskar-användarnätverk inom parallella och relaterade forskningsprojekt (KLIV ? Climate-land-water changes and integrated water resource management in coastal regions - http://www.klivresearch.se/; NGL ? National Geosphere Laboratory - http://www.geospherelab.se/).

Last updated on 2017-24-03 at 12:16