Etisk kompetens hos chefer i hälso- och sjukvården


Project leader


Funding source

AFA Försäkring


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 30/06/2012
Funding: 2021375 SEK


Description

När intressekonflikter uppstår inom hälso- och sjukvård, kan en bristfällig hantering av dessa inverka negativt på både patientsäkerhet, arbetsmiljö och hälsa samt ekonomi. I chefernas arbete ingår att kunna hantera intressekonflikter genom att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika värden som kan komma i konflikt med varandra.

Projektet ska undersöka vilken kompetens chefer i hälso- och sjukvård behöver för att hantera intressekonflikter samt hur kompetensen kan läras, utvecklas och stödjas i hälso- och sjukvårdens organisation för att minska ohälsa och ineffektivitet.

Datainsamling sker via intervjuer med 8 - 10 chefer med minst 5 års erfarenhet. Analys av data sker med hjälp av etablerade teorier i pedagogik, moralfilosofi, genus, handlingsteori och psykologi.

Resultatet ska kommuniceras genom föreläsningar, seminarier och utbildningar för chefer och andra intressenter, t ex fackliga organisationer, vetenskapliga artiklar och ge upphov till en doktorsavhandling.


Last updated on 2017-24-03 at 12:52