The pedagogic school environment, academic achievements, epigenetic mechanisms and mental health in early adolescence


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2017
Funding: 791000 SEK


Description

Syfte: Programmet syftar till att kartlägga hur skolans lärandemiljö påverkar den psykiska hälsan i tidig tonår. Det finns tydliga belägg för att skolgång och skolprestationer under barn- och ungdomsåren har stark koppling till både fysisk och psykisk hälsa senare i livet. Det är däremot inte klart om kopplingen speglar ett orsakssamband, eller om lärandemiljön i sig utöver andra bestämningsfaktorer för skolprestationer påverkar riskan för ohälsa. Vi vill också undersöka om rubbningar i nivåer av stresshormoner och/eller miljörelaterade (s.k. epigenetiska) förändringar i arvsmassan kan förklara en eventuell påverkan av skolmiljön på ungas psykiska hälsa. Metod: Vi avser bjuda in cirka 10 000 sjundeklassare i sju mellansvenska län att delta i studien. Efter att föräldrars medgivande inhämtats, följs elevernas psykiska hälsa under högstadiet och första året efter grundskolan slut genom upprepade enkäter och länkning mot hälsodataregister. Elever och lärare ombeds också besvara ett systematiskt frågeinstrument, som enligt tidigare forskning fångar viktiga dimensioner av skolors pedagogiska och sociala klimat. För ett mindre urval samlas också salivprover in, och analyseras med avseende på arvsmassa och stresshormoner. Till sist kartläggs också en rad kända orsaker till psykisk ohälsa, som social utsatthet, relationsproblem och bruk av alkohol och andra droger. Dessa faktorer kan potentiellt förvanska samband mellan skolmiljö och hälsa, och måste därför beaktas i analysen. Betydelse: Psykisk ohälsa under tonåren är ett växande problem, speciellt hos flickor. Är en skola som främjar skolprestationer och allmänna kunskaper en risk- eller skyddsfaktor för psykisk ohälsa? Frågan är av avgörande betydelse, då det svenska skolsystemet är föremål för intensiv diskussion. Vi bedömer att den föreslagna forskningen kommer att generera viktig ny kunskap om orsakerna till den ökande ohälsan, inklusive skolmiljöns inverkan. Projektet kommer också öka förståelsen för de biologiska mekanismerna bakom utvecklingen av psykisk ohälsa. På sikt kan sådan kunskap ge betydande vinster, för individen såväl som samhället, inte minst genom att bidra till utvecklingen av en hälsofrämjande skola.


External Partners


Last updated on 2017-29-03 at 17:13