International and national production of evidence for social work practice? On standardization, bureaucratization and politicization


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2013
Funding: 1630000 SEK


Description

Om skillnader i evidensanspråk - varför är inte evidensen densamma överallt? Propåerna om nödvändigheten av en evidensbaserad praktik (EBP) har sedan början av 1990-talet utgjort en alltmer påtaglig trend inom majoriteten av västerländska nationer och utgör idag en fullödigt etablerad doktrin inom ett flertal professionella fält, såväl i Sverige som internationellt. Detta gäller i högsta grad också socialt arbete. På ett övergripande plan tycks utvecklingen ha medfört två radikalt olika tendenser; å ena sidan har de internationella organisationerna med anknytning till evidensrörelsen fortlöpande skärpt och elaborerat sina metodologiska kravspecifikationer och standardiseringskrav, å andra sidan finns det tydliga tecken på att de nationella och regionala organisationerna som är inriktade på att etablera EBP inom socialt arbete i många stycken rört sig motsatt riktning - mot en påtaglig utvidgning/upplösning av kraven eller stringensen för identifikation av evidens. Den planerade studien syftar till att beskriva och analysera på vilka sätt produktionen och dissemineringen av evidens med anknytning till socialt arbete organiseras och realiseras, dels inom ett antal nationella kontext och dels på en internationell nivå. I ett inledande empriskt inriktat skede inventeras de internationella organisationer som kan vara aktuella (Cochrane, Campbell, GRADE, CONSORT, AGREE och andra). I nästa led listas och innehållsbestäms dessa organisationers alla former av evidensproduktion med relevans för socialt arbete (systematiska översikter, riktlinjer, handböcker, evidens graderingssystem, protokoll mm.), Ett likartat förfarande skall också genomföras på den nationella nivån i sex undersökningländer (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och USA); identifikation av alla relevanta evidensproducenter (som t.ex. clearinghouses och organisationer inriktade på produktion av systematiska översikter eller riktlinjer) vars slutsatser eller rekommendationer har bäring för socialt arbete skall listas och innehållsbestämmas.

Last updated on 2017-24-03 at 12:09