New Avenues for Political Influence for Women in the Arab Region?


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 661000 SEK


Description

Den senaste händelseutvecklingen i Arabvärlden - den arabiska våren - med revolter mot förtryckande regimer och krav på demokrati ger också kvinnor nya möjligheter till makt och inflytande i politiken. Men samtidigt som en kraftansamling för att skapa nya, politiska system och stabila demokratier har påbörjats, finns en risk att kvinnor återigen underordnas och marginaliseras. Många forskare och kvinnoorganisationer i regionen baserar sitt arbete för kvinnors politiska inflytande på detta dubbla perspektiv. Ett av projektets huvudsyfte är således att studera hur kvinnors tillgång till makt och inflytande i politiken har påverkats efter den arabiska våren. Kvinnor var mycket aktiva i de demokratiska upproren i Arabvärlden, särskilt i Tunisien och Egypten. De spelade en avgörande roll genom att aktivt delta i demonstrationer, ofta med risk för sina liv, men också genom att sprida meddelanden och synpunkter via sociala medier och därigenom utmana gamla maktstrukturer. Men i återbyggnaden av de politiska institutionerna har deras roll varit mycket begränsad, om inte obefintlig. Feministiska forskare och kvinnorörelsen i regionen är väl medveten om att det finns flera historiska exempel på att kvinnor åter förpassas till hemmen efter att ha deltagit i revolutionära processer och att den för regionen höga kvinnorepresentationen, 27,6 % i Tunisien (2009), inte är för alltid given. Sammantaget utmanar den arabiska våren befintliga teorier om kvinnors politiska representation. Kombinationen av faktorer, inklusive den omfattande användningen av sociala medier gör situationen unik. Man kan hävda att nya vägar till politiskt inflytande har öppnats, inte minst genom inrättandet av nya politiska partier, ett nytt valsystem, och nya regler om könskvotering. Vilka konsekvenser dessa förändringar kommer att få för kvinnors politiska representation är relevant för hela regionen och något som kommer att studeras i detta projekt. Projektet, som utgår från de deltagande forskarnas expertis och tidigare forskning på området, ämnar genom ett 3-årigt samarbete att utveckla och bredda redan pågående forskning. Detta projekt är ett forskningssamarbete mellan WiP (Women in Politics Research Center), Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och CAWTAR (Center for Arab Women Training and Research) i Tunis, Tunisien. Projektet avser framförallt att föra samman svenska och tunisiska forskare inom området kön och politisk deltagelse och representation. Inom detta område kommer tre teman att särskilt fokuseras: 1, agency, 2, institutionell förändring och 3, diskursiv förändring. Den första tematiken handlar om frågor såsom i vilken utsträckning den arabiska våren har bidragit till mobilisering av nya grupper, särskilt nya grupper inom kategorierna ?kvinnor? och ?unga?? Den andra tematiken koncentreras kring studiet av insatser och trender för att öka kvinnors politiska inflytande i nya politiska regimer, såsom institutionella förändringar av valsystem, partisystem, kvoteringssystem och dess konsekvenser för en ökad kvinnorepresentation. Den tredje tematiken fokuserar diskursiva spänningar och förändringar, närmare bestämt hur kvinnorörelsen har ramat in sina krav på politiskt deltagande och vilken syn på kvinnor och kvinnliga politiker som dessa diskurser ger uttryck för. Inom ramen för projektet kommer flera seminarier i Sverige och i Tunisien arrangeras, samt en avslutande konferens i MENA-regionen. Syftet bakom dessa aktiviteter är att föra samman specialister på området, författa en redigerad antologi om nya vägar till politiskt inflytande för kvinnor i Arabvärlden. Forskare från andra institutioner vid Stockholms universitet och från andra universitet i Sverige liksom forskare från universitet runt om i Arabvärlden, speciellt Nordafrika, kommer att bli inkluderade i nätverket och flera har redan uttryckt en önskan om att få delta. Projektet avser även att särskilt uppmuntra yngre forskare på området. En kurs för nordafrikanska och svenska/nordiska doktorander (2-4 ECTS poäng) kommer därför att ges i samband med ett av seminarierna, och yngre forskare kommer att ges möjlighet att ta del i forskarutbytena. Därutöver avser projektet att lägga vikt vid att sprida forskningsresultaten till civilsamhället. Representanter från kvinnoorganisationer och politiska partier kommer därför att bjudas in till vissa delar av seminarierna, särskilt till den avslutande konferensen.


External Partners


Last updated on 2017-24-03 at 12:27