Äldreomsorgens förändringar och arbetet med äldre personer med missbruksproblem


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2016
Funding: 3330000 SEK


Description

Projektets syfte är att beskriva och analysera hur personal inom kommunal och privat hemtjänst arbetar med äldre personer som har missbruksproblem i relation till de förändringar som skett inom äldreomsorgen under senare år. Införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) och att allt fler privata utförare har etablerat sig inom hemtjänstverksamhet är centrala delar i dessa förändringar. En annan del av förändringen är att äldre personer kraftigt har ökat sin konsumtion av alkohol vilket även inneburit att andelen riskkonsumenter bland personer över 65 år har ökat. Detta får konsekvenser för hemtjänsten med ett ökande andel äldre personer med alkoholproblem. Det finns en rad dilemman som uppstår i arbetet med äldre med missbruksproblem eftersom det inom hemtjänsten ges omsorg men inte bedrivs missbruksvård. Tidigare forskning pekar på frånvaron av studier kring den utmaning som den framtida äldreomsorgen står inför när det gäller organisation och det konkreta arbetet i vardagen med äldre personer med missbruksproblem. Teoretiskt tar projektet sin utgångspunkt i teorier om vardagsliv. Omsorgsarbete handlar om relationer och möten mellan människor i vardagen. Hur dessa relationer och möten ser ut påverkar personalens arbetsförhållanden liksom de organisatoriska förutsättningarna påverkar möjligheterna att ge hemtjänstmottagarna en god omsorg.

Studien kommer att genomföras i kommuner i Stockholms län och i Värmlands län, två län med olika förutsättningar geografisk, socioekonomiskt och vad gäller andelen privata utförare. I Stockholms län utförs 61 procent av hemtjänsttimmarna i privat regi jämfört med åtta procent i Värmlands län. Undersökningen kommer att genomföras i flera steg. Dels kommer en enkät att skickas ut till enhetschefer inom privat och kommunal hemtjänst i de två ingående länen. Därefter kommer fokusgrupper att genomföras med hemtjänstpersonal. I ett tredje steg kommer fokusgruper med biståndshandläggare att genomföras.


Last updated on 2017-24-03 at 12:52