Woody or treeless pastures? Linking subsidy systems, farmers decisions and management for understanding biodiversity patterns.


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 4136000 SEK


Description

Svenska naturbetesmarker har varit i fokus under lång tid på grund av deras höga biologiska och kulturella värden. Dessa värden är till stor del knutet till ett traditionellt lågintensivt brukningssätt som har utförts på dessa marker under flera århundraden. Många av dessa marker var tidigare del av de utmarkssystem som präglade Sverige innan jordbruket intensifierades, varför träd traditionellt har varit ett naturligt inslag på dessa marker. Enligt beslut från EU är denna typ av mosaikartade trädbärande betesmarker inte längre berättigade till ersättning i samma omfattning som tidigare. Sverige har under ett antal år försökt att driva fram högre ersättning för dessa marker med hänvisning till de stora biologiska och kulturella värdena. I denna studie kommer vi att undersöka hur EUs nya ersättningsregler kan komma att påverka de svenska naturbetesmarkernas biodiversitet. Genom att undersöka naturbetesmarker utmed en gradient från öppet (trädlösa marker) till slutet (skogsbete) kan vi direkt analysera effekter av olika mängd träd på betesmarken. Vi kommer även att studera detta i mark med olika fuktighetsgrad och markanvändningshistoria och inom specifica marker där brukaren idag (för att kunna få ut ersättning) räknar bort stora delat av betesmarken som har för hög andel träd. Vi kommer främst att fokusera på gräsmarksarter, deras egenskaper samt rödlistade arter. Eftersom brukarnas roll i skötseln av betesmarken är central, kommer vi att intervjua brukare vars marker ingår i undersökningen, för att förstå hur olika erättning påverkar deras skötsel av markerna. Vi kommer också att diskutera ersättningsystemen och deras effekter med andra aktörer såsom från länsstyrelsen, Jorbruksverket, LRF. Vi hoppas med denna studie kunna ge svar på hur ersättningsystmet påverkar biologiska och kulturella värden, vilket kan ligga till grund för forsatt utveckling av ersättningsystmen för säkerställande av biologiska och kulturella värden

Last updated on 2017-29-03 at 17:13