Are women s gender atypical choices good choices? Longitudinal studies on gender differences in working conditions and wages in male dominated, female dominated and gender integrated occupations


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 3279000 SEK


Description

Även om könssegregeringen på arbetsmarknaden är relativt stabil så sker förändringar mot en minskad segregering - främst till följd av att fler kvinnor går in i mansdominerade yrken. Det finns dock lite kunskap om vad denna förändring egentligen innebär och om kvinnors könsatypiska utbildnings- och yrkesval är förenade med minskade könsskillnader på arbetsmarknaden vad gäller lön, löneutveckling och arbetsvillkor. Tidigare forskning har t.ex. visat att könslöneskillnaderna är som störst i yrken som kräver hög utbildning vilket antyder att könsatypiska val på arbetsmarknaden bland kvinnor inte nödvändigtvis är förenade med minskade könslöneskillnader. Projektet som består av tre delprojekt syftar således till att öka kunskapen inom detta område genom att studera: i) konsekvenser av könsatypiska val på arbetsmarknaden i termer av ekonomisk avkastning (ingångslön och löneutveckling) för högre utbildning (delprojekt I) ii) huruvida könslönegapet är mindre i mansdominerade yrkesgrupper jämfört med yrkesgrupper med annan könssammansättning och om detta varierar mellan lågavlönade och högavlönade individer (delprojekt II) iii) konsekvenser av könsatypiska val i form av arbetsvillkor (delprojekt III) Det är möjligt att dessa samband förändras över tid i och med att allt fler kvinnor träder in i tidigare mansdominerade yrken därför studeras förändringen från 1970 fram till idag. De empiriska analyserna baseras dels på registerdata som innehåller hela Sveriges befolkning, dels på longitudinella survey-data från Levnadsnivåundersökningarna (LNU) 1968-2010. I delprojekt I och II används registerdata för att undersöka om kvinnor tjänar lönemässigt på att välja en könsatypisk högre utbildning och/eller att arbeta inom ett mansdominerat yrke, men också i vilken utsträckning könslönegapet varierar efter yrkets könssammansättning. Här studeras också om yrkets könssammansättning har olika betydelse för könslöneskillnader bland högavlönade individer jämfört med individer på lägre lönenivå. I delprojekt III används LNUs breda ansats som omfattar såväl välkända dimensioner av arbetsvillkor såsom arbetsmiljö, stress och krav och mer innovativa dimensioner av arbetsvillkor såsom flexibilitet och emotionellt krävande arbete. Detta gör det möjligt att studera om kvinnors könsatypiska yrkesval genererar mer fördelaktiga arbetsvillkor, d.v.s. om kvinnor i mansdominerade yrken har bättre arbetsvillkor och jobbegenskaper jämfört med kvinnor som gör könstraditionella yrkesval. Här kommer även hänsyn tas till skillnader i kvalifikationsnivå eftersom tidigare forskning har visat att arbetsvillkor och jobbegenskaper varierar efter yrkets kvalifikationskrav. I detta delprojekt studeras också om det finns skillnader mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken när det gäller flexibla arbetsvillkor. Detta för att undersöka om kvinnors arbeten innehåller mer flexibla arbetsvillkor som gör det enklare att förena arbete med familjeansvar men som samtidigt kan medföra lägre lön.

Last updated on 2017-20-04 at 08:22

Share link