Ordbok till de nordiska medeltidslagarna - Medieval Nordic Legal Dictionary


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2016
Funding: 6600000 SEK


Description

Medieval Nordic Legal Dictionary - Ordbok till de nordiska medeltidslagarna (MNLD) blir en koncentrerad encyklopedisk historisk nordisk-engelsk ordbok över medeltida nordisk terminologi och begreppsapparat inom det juridisk-kulturella området. MNLD baseras på de nordiska medeltida lagarna, ett femtontal, som nu översätts för första gången till engelska genom projektet Medieval Nordic Laws (MNL) under ledning av professor Stefan Brink i Aberdeen. Ordboken hämtar sitt material ur de bevarade medeltida lagtexterna och översättningarna till engelska av dessa. I ordboken sammanställs ord och uttryck ur originaltexter och översättningar till artiklar som också integrerar den nya forskning och nya kunskap som översättningsprocessen i sig har genererat. De medeltida lagarna utgör ett centralt och unikt källmaterial för såväl svensk som internationell forskning inom en rad vetenskaper som till exempel rättshistoria, rättsantropologi, kyrko- och religionshistoria, språkvetenskap, texthistoria, diskursanalys, socialhistoria och genusvetenskap. De enskilda ord och uttryck som behandlas i ordboken betecknar komplicerade juridisk-kulturella företeelser som kan skilja sig åt mellan lagar, språk, geografiska områden och tid, och som behöver förklaras för att förstås i ett vidare sammanhang. Aldrig tidigare har ett specialiserat ordförråd från så många olika och ändå nära geografiska områden och besläktade språk samlats och presenterats för en internationell publik. Norden behandlas som en enhet avseende språk, kultur- och rättsförhållanden, vilket skiljer detta arbete från befintliga ordböcker och pågående lexikala projekt. Detta innebär ett nytänkande inom lexikografin. Det finns inga engelskspråkiga uppslagsverk över medeltida och tidigmodernt nordiskt juridisk-kulturellt språk och befintliga nordiskspråkliga arbeten som i större utsträckning inkluderar detta språk är föråldrade. Ordboksarbetet skall utföras av lexikografer och experter på nordiskt medeltida lagspråk i samarbete med historiker och internationell juridisk expertis. Projektet MNLD resulterar i en resurs som saknas och kommer att fylla ett forskningsmässigt tomrum då det ytterst bygger på nyöversättningar och nytolkningar av texterna och den senaste forskningen om nordiska lagar och lagspråk. MNLD blir en encyklopedisk historisk ordbok över ett väl avgränsat material som representerar sex språkliga varieteter (de svenska, danska, norska, isländska, färöiska och gutniska fornspråken). Den fungerar som en konkordans (dvs ger alla (distinkta) belägg) till lagarna och som ett koncentrerat historiskt juridisk-kulturellt uppslagsverk och kan komplettera och delvis ersätta Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Genom MNLD skapas dessutom en internationell enhetlig terminologi för det nordiska medeltida lagspråket till nytta för såväl forskare med begränsad kunskap i de nordiska språken, som nordiska forskare som skriver om medeltida och tidigmoderna nordiska rättsliga och kulturella förhållanden på engelska och därmed når en internationell publik. Ordboken blir normgivande inom forskningsområdet och för översättningar. MNLD kommer att utgöra ett betydelsefullt bidrag till förståelsen av den medeltida kulturen, lagarna och lagspråket liksom för den nordiska rättsutvecklingen.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57