Linnaeus Centre on Social Policy and Family Dynamics in Europe


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2010


Description

Socialpolitik, välfärd och familjedynamik i Europa Stockholms universitets Linnécentrum för studier av europeisk socialpolitik, välfärd och familjedynamik syftar till att generera ny kunskap om sambanden mellan social- och familjepolitik och familjedemografiskt beteende i dagens Europa. De senaste 50 årens dramatiska förändringar i familjedynamik avspeglas i senarelagd hushållsbildning, ökat samboende utan äktenskap, fler separationer och familjeombildningar, framväxten av nya familjeformer och på många håll ett kraftigt minskat barnafödande. Alla dessa förändringar har långtgående konsekvenser för individer, generationer och samhällen. De är förknippade med åldrande befolkningar, ökande andelar småhushåll och att allt fler barn får erfarenhet av familjeombildning. Politiker och samhällsplanerare har framförallt oroats av sjunkande födelsetal och i de länder i Europa som upplevt mycket låg fruktsamhet ses det numera som legitimt att försöka påverka barnafödande och familjebildning med olika familje- och socialpolitiska åtgärder. Eftersom barnafödande är nära förknippat med andra processer i unga vuxnas etableringsfas i livet kan även olika socialpolitiska instrument som påverkar t ex utbildning och etablering på arbets- och bostadsmarknaderna indirekt påverka barnafödandet. Socialpolitiska instrument som påverkar familjebildning, partnerskap och familjeombildning är viktiga. För att utforma politiska åtgärder med syfte att underlätta för individer i sina familjedemografiska val är det viktigt att man har god kunskap om hur olika olika aspekter av de socialpolitiska systemen kan påverka unga vuxna i sitt handlande. Tidigare forskning har inte varit särskilt framgångsrik i att identifiera tydliga samband mellan social- och familjepolitisk struktur och familjedemografiskt beteende. De flesta studier har fokuserat på sambandet mellan förmåner riktade till föräldrar och barnafödande. Många studier har baserat sig på makrodata för hela länder och inte tagit hänsyn till hur variationer i socialpolitik kan påverka individer i olika sociala grupper, regioner eller faser av livscykeln. Om man vill studera kausala samband mellan socialpolitik och familjedynamik är det nödvändigt med mer detaljerade data och bättre metoder. En bra forskningsdesign bör basera sig på longitudinella data över individers beteenden som kopplas samman med relevant information om socialpolitikens utformning. Linnécentrets forskningsprogram grundar sig på sådan design och på metoder som gör att man kan identifiera samband och ickesamband mellan socialpolitik och familjerelaterat beteende. På agendan står studier av effekter av olika familjepolitiska åtgärder för föräldrar men också studier av socialpolitiska förändringar som kan underlätta eller försvåra för unga individers tillgång till utbildning, försörjning och boende, vilket i sin tur påverkar hushållsbildning, partnerskap och föräldraskap. Linnécentret syftar även till etablerandet av nya databaser för att kunna studera olika samband. Möjligheten att analysera registerdata med demografiska livsbiografier av personer bosatta i Sverige utgör en unik resurs för svenska forskare. Tillsammans med våra nordiska samarbetspartners kommer vi att bedriva jämförande forskning baserad på sådana data och på skillnader i familjepolitisk utformning. Vi planerar även att organisera en svensk Generations and Gender Survey som en del av ett program av intervjuundersökningar utförda över hela Europa. Slutligen kommer vi att utveckla databaser med bättre data över olika politiska och ekonomiska förhållanden som är viktiga för individers familjeliv. Det finns ett flertal center i Europa med inriktning på socialpolitiska studier eller demografi men inget som specialiserat sig på att föra samman de två forskningsområdena. Stockholms universitet har en unik möjlighet att fylla detta tomrum och att skapa en framgångsrik miljö för långsiktig forskning och debatt. De nordiska länderna i allmänhet och Sverige i synnerhet har ofta setts som föregångsexempel i utformandet av en socialpolitik som underlättar för personer att fritt forma sina familjeliv. Sverige har en lång tradition av välfärdsforskning och demografisk analys. Stockholm universitets Linnécentrum för samman socialpolitisk och demografisk expertis från Sociologiska institutionens demografiska avdelning, Institutet för social forskning och Kulturgeografiska institutionen samt utvidgar existerande samarbeten med internationella forskare inom området.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58