Gender and religion in present-day society: Program of international research exchange


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2009
Funding: 730000 SEK


Description

Forskningsområdet genus och religion kännetecknades länge av en "dubbel blindhet": medvetenheten om genusperspektivets betydelse har varit senkommen i studiet av religion, samtidigt som genusforskning och feministisk teori inte ägnat uppmärksamhet åt religion som samhällskraft. Först på 1990-talet började det tvärvetenskapliga forskningsfältet genus och religion att ta form och har nu vuxit och etablerat sig som ett viktigt och teoretiskt kreativt forskningsfält. Eftersom både samhällsvetenskaper och humaniora i dag söker analysinstrument för att undersöka det som man allmänt kallat för religionens återkomst, har det uppstått ett stort behov av att integrera genusperspektivet i ämnenas teoretiska ansatser. Likaså har det uppstått ett behov av att berika studier av genus och religion med nya insikter som kan hantera betydelsen av religion för övergripande feministiska frågeställningar i dagens samhälle, i Sverige och i ett globalt perspektiv. Svensk genusforskning är i stort behov av en kraftsamling och tydligare internationalisering inom området. I syfte att främja teoretisk utveckling och internationalisering initierar projektet "Genus och religion i dagens samhälle" ett program för internationellt forskarutbyte. Som en del av detta program startas ett tvärvetenskapligt internationellt nätverk som skall utgöra en plattform för en dialog mellan forskare som är framstående inom forskning av genus och religion inom sina ämnesområden.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57