Language contact and relatedness in the Hindukush Region


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2019
Funding: 5280000 SEK


Description

Språkkontakt i Hindukushbergen. Målet med projektet är att upprätta en lingvistisk profil över språken som talas i Hindukushregionen, ett bergsområde i nordöstra Afghanistan, norra Pakistan och delar av Indienkontrollerade Kashmir. Regionen karaktäriseras av stor språklig och etnisk mångfald (ca 50 språk klassificerade, inkluderande indoariska, iranska, nuristanska, tibetoburmanska, turkspråk och isolatet burushaski), hög nivå av flerspråkighet och har under sekler varit en mötesplats mellan olika kultursfärer och imperier. Fastän det är en potentiell guldgruva för studiet av språkkontakt och areala fenomen har bla politiska omständigheter, som en 60-årig indisk-pakistansk gränsdispyt och en på senare år dramatiskt tilltagande militant extremism, lämnat den här regionen relativt outforskad. Därför återstår en mängd frågor att bli besvarade kring språksläkskap (speciellt inom en omstridd grupp språk som ofta gått under namnet "dardiska"), bosättning och folkförflyttning, samt hur enskilda språk, oavsett ursprung, har kommit att influera varandra. En förstudie med ett mindre sampel har indikerat några språkdrag som speciellt intressanta ur ett arealtypologiskt perspektiv och dessa, liksom ett antal andra språkdrag, kommer nu att dokumenteras och undersökas systematiskt: förekomsten av retroflexa frikativor/affrikator (dvs språkljud som görs med bakåtböjd tungspets), kasussystem, komplexa system för att peka ut riktning och avstånd, samt räknesystem som i varierande grad bygger på talet 20. Slutsatserna vad gäller eventuella likheter eller olikheter kommer att ha vidare betydelse för språkklassifikation och för att bättre förstå effekterna av långvarig språkkontakt i regionen. Förutom att bygga upp en sökbar databas med kartor och information om de olika språkliga drag som kartläggs och undersöks, är ett syfte att bistå ett antal hotade och icke-skrivna språk i regionen med grundläggande dokumentation och hjälp att bevara och vidareutveckla de lokala språken i olika typer av media. Detta innefattar ljudinspelningar, transkribering och textannotering i tät samverkan med lokala intressenter. Bland annat kommer arbetet att ligga till grund för utarbetandet av fungerande skriftspråk, som kan användas för lokal litteratur, läromedel och diverse andra applikationer. En del av denna tvärspråkliga studie är därför inriktad på att följa upp några redan påbörjade fältprojekt i enskilda språk (palula, gawarbati, sawi och kalkoti) som talas i gränsområdet mellan Pakistan och Afghanistan. Projektets sökande/projektledare har mångårig erfarenhet av norra Pakistan där han har bott, bedrivit lingvistiskt fältarbete, bistått i utarbetandet av nya skriftspråk, läromedel och litteratur på lokala språk, grundat ett regionalt språkcenter och fungerat som mentor för ett stort antal lokala forskare och språkaktivister. Tack vare det nätverk som redan har etablerats i regionen, med lokalsamhällen, språksällskap, forskare, studenter och universitetsinstitutioner, finns det goda förutsättningar för att arbetet ska lyckas och ha genomslagskraft även under oförutsedda politiska förändringar, inte minst genom möjligheten att komplettera fysisk närvaro i regionen med effektiv distanskommunikation. Sökanden samverkar även framgångsrikt med ett antal forskare och institutioner i Europa och Nordamerika som är speciellt inriktade på regionen och de språk som talas där.

Last updated on 2017-22-03 at 07:09

Share link