Postdoc-bidrag: Heteronormativitet i Försvarsmakten: uttryck, varaktighet och konsekvenser, 1900-2010


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/12/2012
End date: 01/07/2016
Funding: 1600000 SEK


Description

Forskning om heteronormativitet – förgivettagandet och privilegierandet av heterosexualitet – har problematiserat föreställningar om normalitet samt visat hur sexualitets- och könsnormer har samverkat historiskt. Det finns emellertid ett stort behov av att komplettera och fördjupa befintlig forskning, inte minst den historiska, genom att belysa heteronormativitetens ekonomiska dimensioner såsom dess konsekvenser i arbetslivet. Ett ur flera aspekter intressant verksamhetsområde för historiska studier av heteronormativitet i arbetslivet är det militära. Den militära verksamhet har historiskt dominerats av män, såväl numerärt som symboliskt, och utgör ett exempel på en starkt könad verksamhet med jämförelsevis beständig könsmärkning över tid. Verksamheten har också betraktats som en plats där maskulinitet aktivt och medvetet konstruerats i relation till och reaktion mot föreställningar om femininet – och i modern tid även till homosexualitet. Detta projekt syftar till att analysera heteronormativitet i militära arenor och offentligt arbetsgivarskap, genom att undersöka heteronormativitetens uttryck, varaktighet och konsekvenser i den svenska Försvarsmakten sedan sekelskiftet 1900. Genom att ställa heteronormativiteten i centrum, istället för till exempel homosexuell personal, vidgas perspektiven till en bredare sexualitetshistorisk ansats, samtidigt som analysens fokus flyttas från utövarna av och föremålen för diskriminering, till de processer som konstruerar och medger diskriminering. Undersökningen baseras i huvudsak på diskursanalytiska och narrativa studier av arkivmaterial, militära tidskrifter, offentligt tryck samt före detta värnpliktigas berättelser, insamlade genom intervjuer och webbenkäter.

Last updated on 2017-14-06 at 07:08