Addressing the Systemic Links and Interactions of the Planetary Boundaries (SLIP)


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 6573000 SEK


Description

Förändringar sker idag på global skala, och i mycket högre takt än vad Jorden någonsin tidigare bevittnat. Därför har begreppet ´Antropocen´, som först myntades av Nobelpristagaren Paul Crutzen, blivit en allmänt accepterad term för en ny geologisk era ? människans.

Klimatförändringarna har i tjugofem år legat i topp av prioriteringslistan för internationell vetenskaplig politik. Många andra globala processer har emellertid också blivit akuta att hantera och att ta hänsyn till i den politiska sfären. År 2009 samlades en internationell grupp av tjugo-sju ledande forskare för att samla bevis kring dessa frågor. De identifierade så kallade ´gränsvillkor´ för nio globala biofysiska processer, varav en av dem är klimatet. Produkten blev en högt uppmärksammad artikel i tidskriften Nature, där det kända spindelnätsdiagrammet är representerat. Diagrammet skildrar den ´säkra zonen´ för mänskligheten att existera i det långa loppet utan att rubba dessa processer, samt hur mycket mänskligheten har påverkat dem i nuläget. Forskarna kom fram till att värst påverkade var klimatsystemet, förlusten av biologisk mångfald, samt kvävecykeln. Alla tre processer hade redan flyttats långt utanför den säkra zonen.

För tillfället är dessa processer kartlagda som nio enskilda enheter, men i verkligheten interagerar de med varandra. Dessa interaktioner är nästa kliv att ta i utvecklingen av ´planetens gränsvillkor´ konceptet. Inte förrän vi har god förståelse för relationerna mellan processerna kommer vi att kunna förutse deras status och hur pass känsliga de är för mänsklig inverkan. Den ömsesidiga påverkan mellan processerna går i ett nätverk av riktningar av olika styrka och beteende. På grund av interaktionernas alltför komplexa karaktär, måste vetenskapen luta sig till modeller och globala observationsverktyg som exempelvis satellitbilder.

Den svenska regeringen önskar just att få mer vetskap och expertrådgivning gällande hur riskbilden kommer att ta skepnad i framtiden, liksom möjligheter och strategier för att ändra nuvarande kurs. ´Planetens gränsvillkor´ konceptet går dessmera hand i hand med mål om hållbar utveckling, ett område där Sverige utgör en ledande förebild. Den stora nuvarande bromsklossen för att kunna förutsäga med större exakthet vad vår inverkan på jordsystemet kommer att ha för konsekvenser i framtiden, är att våra modeller för global utveckling är som det ser ut idag designade och utformade enbart för att kunna modellera förändringar i klimatet.

I detta projekt vill vi därför utforska två modellalternativ: IAMs (Integrated Assessment Models) som i grunden är utformade för ekonomiska analyser och förutsägelser, samt jordsystem-modeller som är baserade på klimatmodeller. Dessutom, och mycket viktigt, har projektet till mål att grunda nya modeller på tidigare publicerade vetenskapliga artiklar där modeller kring de åtta övriga biofysiska processerna presenterats. Dock är modeller utan data endast tomma skal; de behöver matas in med äkta observationssiffror. I detta syfte kommer projektledare att utveckla och tillgängliggöra alltifrån dataset till kartor som avspeglar den socio-ekologiska verkligheten på ett dynamiskt sätt. Att stimulera en dialog och eventuellt samarbete mellan olika forskargrupper inom detta ämne framstår lika så på projektteamets måltavla.

Slutligen vill detta projekt föra fram användbara vetenskapliga resultat som leder till praktiska och tillämpliga lösningar ? de skall inte bara vara teoretiskt brukbara. Vi siktar även på att uppnå resultat som kan vara av intresse inte bara för forskarvärlden men även för ekonomer, beslutsfattare och övriga nyckelaktörer för att sträva mot ett globalt hållbart samhälle. Vi hoppas även att detta arbete kommer att förbättra förtroendet och relationen mellan dessa olika sektorer, där missförtroende och missförstånd tidigare utgjort huvudsakliga hinder mot samarbete och förhandlingar på den internationella policy-arenan.


Last updated on 2017-24-03 at 12:52