De policyintellektuella i välfärdsstaten: anställda för att bedriva politik


Project leader


Funding source

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2015
Funding: 2900000 SEK


Description

En av de stora förändringarna i den svenska demokratin under de senaste decennierna är försvagningen av de politiska partierna i form av minskningen av antalet fritidspolitiker och krympande medlemsantal. Professionaliseringen av de politiska partierna har inneburit att nya sätt att påverka politiken vuxit i betydelse. I detta flervetenskapliga projekt undersöker vi en delvis ny och alltmer central grupp i detta hänseende, som vi benämner ”de policyintellektuella”. Detta är personer som i olika former är anställda och således har som yrke att bedriva politik. Med beteckningen policyintellektuella avser vi här inte att många förtroendevalda kommit att bli avlönade utan att personer anställs för att bedriva politik utan att vara förtroendevalda. De återfinns t ex i regeringskansliet, i partierna på både europeisk, nationell, regional och lokal nivå och i partiernas riksdagskanslier. De återfinns också i landsting och kommuner, inom många intresseorganisationer samt i en del politiskt anknutna PR-byråer och tankesmedjor. Vi vill i detta projekt undersöka innebörden av att allt fler av dem som förefaller ha ett markant inflytande över den politiska dagordningen i Sverige är personer som, istället för att vara förtroendevalda, numera är anställda för att i olika former bedriva politik. Demokratiteoretiskt reser denna utveckling mot en professionalisering av den politiska makten ett antal frågor. Projektet avser att specifikt kartlägga och analysera de policyintellektuella och deras roll i ett antal välfärdsstatligt anknutna politikområden. Det är särskilt tre aspekter av de policyintellektuellas verksamhet som mera specifikt fokuseras:

• De policyintellektuellas arbete som en politisk påverkansform: Vilka resurser använder man i sitt arbete?

• De policyintellektuellas yrkes- och karriärval

• De policyintellektuella som en grupp med en särskild arbetsmarknad Förutom dessa tre specifika syften avser vi med projektet också att ge bidrag till en vidare problemställning, nämligen vad denna utveckling kan tänkas innebära för det demokratiska styrelseskickets övergripande legitimitet.


External Partners


Last updated on 2017-12-09 at 12:34