Social Relations within a Total and Greedy Institution: Brotherhood among French Foreign Legionnaires


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 31/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 1725000 SEK


Description

I det moderna samhället tillhör människor ofta många organisationer med varierande krav på lojalitet och engagemang. Totala institutioner, dvs geografiskt avgränsade miljöer vilka utgör organisation och boendegemenskap på samma gång, dominerar dock medlemmarnas tillvaro. Totala institutioner har rönt stort intresse inom sociologisk forskning, men övervägande ifråga om miljöer som medlemmar tvingas in i, t ex fängelser och mentalsjukhus. Begreppet girig institution betonar symbolisk, snarare än fysisk, separation i och med krav på medlemmars obönhörliga lojalitet. Det utgör därmed ett kompletterande begrepp för att förstå totalitära miljöer dit människor söker sig av fri vilja. Franska Främlingslegionen är ett mytomspunnet elitförband inom franska armén. Män från hela världen söker sig frivilligt till denna organisation, där inträde medför påtaglig avskildhet från omgivningen, såväl fysiskt som symboliskt. Främlingslegionen kan således karakteriseras både som en total och som en girig institution och är ett intressant fall för att studera denna typ av organisatoriska miljö. En studie av Främlingslegionen bidrar till förståelse av relationen mellan organisationer och dess medlemmar i allmänhet och relationer inom totala och giriga institutioner i synnerhet genom att utifrån vedertagen sociologisk teori analysera hur legionärernas hårt reglerade tillvaro inom organisationen ser ut. Hur förhåller sig legionärerna till disciplinen och reglerna? Hur kan relationen mellan legionärerna och officerarna från den reguljära franska armén respektive relationen mellan legionärerna begripas? Trots att Främlingslegionen uppvisar ett antal särdrag, exempelvis genom sina specifika traditioner och möjligheten att byta identitet, är det också ett typfall av militär organisation. Inom det militära talas ofta i termer av bröder och broderskap, men frågan är vad broderskap innebär. Ett ytterligare mål för projektet är att utveckla ett sociologiskt broderskapsbegrepp som fångar den vardagliga innebörden av broderskap som en social relation mellan legionärer, men som i förlängningen skulle kunna användas för att förstå relationer inom manliga sammanslutningar mer allmänt. Syftet är att utarbeta ett begrepp som inkluderar relationens process, form och innehåll, och därmed också särskilja begreppet från bland annat formellt organisationsmedlemskap och informell vänskap. Detta begrepp skulle utgöra ett betydelsefullt teoretiskt bidrag då det riktar fokus mot en varaktig relation kopplat till vardagen, snarare än exempelvis den starka sammanhållningen mellan stridande soldater som tilldragit sig betydligt större uppmärksamhet inom den militärsociologiska litteraturen. Projektets frågor kommer att besvaras genom en kvalitativ etnografisk studie som kombinerar flera typer av datamaterial. Det viktigaste materialet samlas in genom semistrukturerade djupintervjuer med nuvarande och före detta legionärer, samt ett mindre antal franska officerare. Observationer, dels av vardagen på regementen, dels av legionärers fritidstillvaro, utgör ett viktigt komplement till intervjuer. För att analysera relationen mellan legionärerna och organisationen kommer även organisationsdokument att användas. Resultaten kommer att publiceras i en bok på engelska och åtminstone ett par internationella tidskriftsartiklar.

Last updated on 2017-31-03 at 12:55