Kön, föräldraskap och diskriminering på arbetsmarknaden: en multi-metodansats


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2016
Funding: 4130000 SEK


Description

Könsskillnaderna på arbetsmarknaden är betydande. Män når oftare chefspositioner och tjänar mer än kvinnor med samma utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessa skillnader tycks utlösas eller förstärkas vid föräldraskap. Medan mäns karriärer tar fart då de blir fäder så missgynnas kvinnor av att bli mödrar. Vi vet dock lite om vad som ligger bakom detta. Minskar kvinnors fokus på arbete och karriär när de blir föräldrar medan männens fokus ökar? Eller diskrimineras mödrar negativt och fäder positivt på arbetsmarknaden? Arbetsgivares diskriminering pekas ofta ut som en möjlig förklaring till könsskillnader på arbetsmarknaden men avgörande belägg saknas. Kvantitativa studier saknar data om diskriminering och skeptiker avfärdar kvalitativa studier som talar för diskriminering som enstaka fall. Här använder vi oss av en kombination av metoder för att närma oss svaret på frågan om det förekommer diskriminering gentemot kvinnor och mödrar på arbetsmarknaden. Med s.k. correspondence testing besvaras platsannonser med fiktiva jobbansökningar, där de sökandes meriter hålls konstanta medan kön och föräldraskap varierar. Sedan jämförs i vilken grad män och kvinnor, fäder och mödrar, kallas till jobbintervjuer och liknande. I en experimentstudie bedömer professionella och blivande (studenter) rekryterare olika egenskaper hos fiktiva jobbkandidater för vilka meriter, återigen, hålls konstanta medan kön och föräldraskap varierar. Vidare diskuterar ett delurval av dessa rekryterare och studenter sig gruppvis fram till vilken kandidat som bör anställas. Med dessa tillvägagångssätt hoppas vi kunna svara på om kvinnor och män, mödrar och fäder, med samma meriter behandlas på olika sätt av arbetsgivare, vilka egenskaper som förknippas med kön och föräldraskap och vilka överväganden som ligger bakom att en viss kandidat föredras framför en annan. I ett avslutande steg används kvantitativa registerdata för att utröna om de mönster vi funnit även gäller för arbetsmarknaden i stort. AMK AO

Last updated on 2017-24-03 at 13:00