A SCHOOL OF CONSIDERABLE VALUE - a study of value premises in promotion and prevention school programmes in relation to the value basis of schools and to the convention on children´s rights


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2013
Funding: 4890000 SEK


Description

EN VÄRDEFULL SKOLA - en studie av värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan i relation till skolans värdegrund och till barnkonventionen Skolan är viktig för barns och ungdomars utveckling, hälsa och lärande. I skolan lär sig barnet om världen, men också om sig själv och andra. Skolan har ett ansvar för elevernas hälsa och ska fostra till demokratiska värderingar. Detta formuleras i läroplanen som skolans värdegrund. Främjandet av elevernas psykiska hälsa och skolans värdegrund har antagit olika former och under senare år har en rad olika metoder utvecklats för att arbeta med främjande och förebyggande program i skola och förskola. Exempel på sådana program är Olweusmetoden, SET, De otroliga åren, Komet och Föräldrakraft. Vissa av programmen riktar sig direkt till skolans elever medan andra program riktar sig till föräldrar. Det pågår nu flera projekt som studerar vilka av dessa program som är effektivast. Detta projekt syftar till att undersöka vilka centrala värden som dessa program bygger på och hur de överensstämmer med skolans demokratiska värdegrund. Programmen kommer också att analyseras med avseende på den syn på barn och unga som kommer till uttryck samt vilka pedagogiska konsekvenser som program av detta slag kan tänkas medföra. Vidare kommer programmen att analyseras med avseende på vilken teoretisk grund dessa program vila på och vilka metoder som används. Programmen kommer också att analyseras i förhållande till barnets rätt och till barnkonventionen. Slutligen kommer några fallstudier att göras för att fördjupa frågeställningarna. Med resultaten från detta projekt kan vetenskapligt grundad kunskap tillföras kring vad olika program syftar till, vilken syn på barnet som kommer till uttryck och på vilken värdemässig grund programmen vilar.


External Partners


Last updated on 2017-31-03 at 12:57