Image Intersections; The Role of The Moving Image in The Concept of Mnemonic Processes and Information Retrieval


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2005
End date: 31/12/2007
Funding: 1710000 SEK


Description

Å søke informasjon er forbundet med å tenke, siden alle former for tenkning utspiller seg i hukommelsen. Erindring foregår alltid i et samspill mellom aktiveringen av mentale spor og anvendelsen av tekniske medier. Teknikken gir, og har til alle tider gitt, en modell for å forstå erindringen, såvel som den aktivt former rammene for den mentale aktiviteten. Prosjektet sikter mot en undersøkelse av den forståelse vår kultur har av bevegelige bilder i erindringsprosesser. En forventningshorisont preger vår søkning etter informasjon, hvor filmen er forbundet med andre kunstformer og former et medialt nettverk i tid og rom. Dermed fremstår det beveglige bildet som et koplingspunkt for ulike tidsaspekter og geografisk og kulturelt atskilte steder. De forandringer i forståelse og begreper som resulterer av oppkomsten av modernitetens medieteknologiske nettverk omkring 1900 kan tjene til å undersøke dagens lagringstekniske brytningspunkt i og med arkivets digitalisering. Hvordan representeres tanke og erindring i filmer, kunstverk og litterære arbeider? Hvordan er disse koplet til søkning av informasjon i databaser og arkiv? Hvilke nye teknikker for koplinger mellom medier har endrede vilkår for arkivsøkning som resultat? I den grad informasjonssøkningen utgjør en modell for forståelsen av erindringen; Hvordan forandrer omleggingen av arkivet forestillinger om erindringsprosesser? Hvilke konsekvenser for har dette for menneskets forståelse av sitt forhold til teknikken? Prosjektet vil prøve de teoretiske implikasjonene i det erindringstekniske bruddpunkt som computeren har skapt de siste tjue årene, sett i relasjon til de begreper som filmen sammen med andre medier avsatte omkring 1900. Prosjektet utgår fra fallstudier i film-, kunst- og arkivsammenheng, for å analysere diskurser om tanke, erindring og teknikk. Et teoretisk tyngdepunkt vil ligge på tidlig filmteori som undersøker filmens forhold til andre kunstformer og det bevegelige bildets kopling til tanke og erindring. Prosjektet er betydningsfullt for bidra til en forståelse av kulturteoretiske konsekvenser av dagens omlegging arkivet, og dets konsekvenser for menneskets forhold til teknikken. Gjennom å se dagens informasjonsteknologiske brytningspunkt i lys av en teknikkfilosofisk teoritradisjon fra filmens oppkomst, vil man kunne forme begreper og verktøy for analyse som utgjør alternativ til teknikk- og mediebedriftenes forståelse av disse forandringsprosessene. Dermed eier prosjektet stor aktualitet for en analyse av den fysiske utformingen av databaser og arkiv, såvel som for kulturteoretiske konsekvenser av den overgripende digitaliseringen av lagringsmediene.

Last updated on 2017-24-03 at 12:44