Risk and Pleasure - On the prevention of consumption of alcohol, tobacco and drugs in late modern Sweden


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2008
Funding: 1542000 SEK


Description

Om risk kan sägas vara ett av de mest centrala begreppen i nutida diskurser om alkohol- och drogprevention, framträder ”njutning” som dess dialektiska motpart. Det finns en påfallande brist på erkännande av att det framstår som sannolikt att njutningen utgör en av viktigaste drivkrafterna bakom en stor del av alkohol- och drogkonsumtionen i de flesta moderna samhällen. Det finns dessutom skäl att anta att modernitetens fortskridande har ökat njutningens betydelse. Den planerade studien syftar dels till att beskriva och analysera på vilket sätt vuxna individer (18-65) uppfattar risk- och njutningsaspekter i förhållande till alkohol-, drog- och tobaksanvändning och dels till att analysera hur den universellt inriktade preventionen för dessa substanser är utformad i det svenska samhället. Studien i sin helhet genomförs via två delstudier där en första utgörs av en enkätundersökning innefattande ett riksrepresentativt urval på 3000 individer. För detta ändamål utformas en enkät som tematiskt täcker av grundläggande uppgifter beträffande socioekonomisk bakgrund och konsumtion/erfarenheter av alkohol och droger. Enkätens fokus kommer dock i huvudsak att ligga på individens syn på risk och njutning. Delstudie 2 baseras empiriskt på en innehållsanalys av hur den universella preventionen i det svenska samhället som är inriktad på en påverkan av individens kunskaper och attityder är utformad beträffande konsumtionen av alkohol, illegala droger och tobak.

Last updated on 2017-24-03 at 12:09