SLOSH - The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health - Wave III


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2011
Funding: 2660000 SEK


Description

SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) är en befolkningsstudie som skall belysa samband mellan arbetsliv och hälsa. Det är en kohortstudie vilket innebär att man följer en definierad grupp människor, i detta fall de som deltagit i Arbetsmiljöundersökningarna 2003 och 2005. Dessa ber man fylla i omfattande enkäter vartannat år med början 2006 respektive 2008. Kohorten består av totalt 18.915 personer och svarsfrekvensen har hittills varit 65% år 2006 respektive 61% år 2008. Vi har kompletterat frågor som är etablerade i arbetsmiljöforskningen med nya frågor om bl.a. arbetsorganisation. Det övergripande syftet är att kartlägga riskfaktorer i det postindustriella arbetslivet. För att vi skall förstå arbetsmiljöns samband med hälsan innehåller SLOSH frågor inte bara om självskattad hälsa, sjuknärvaro, stress och depression utan även frågor om copingmönster, balansen mellan fritid och arbete och personliga vanor (t ex sömn- och rökvanor). Till enkätdata kopplas registerdata om bl.a. anställning, läkemedelsexpediering, sjukskrivning, sjukhusinläggning och dödsfall med diagnoser. De som ingår i kohorten (och alltså yrkesarbetade 2003 respektive 2005) men inte arbetar längre därför att de är pensionerade, långtidssjukskrivna eller t.ex. studerar får ett särskilt formulär. Ansökan avser 2010 års datainsamling (Våg III), uppdaterade registerkopplingar samt data management under två år. Många pågående och planerade studier är beroende av att datainsamlingen i SLOSH även fortsättningsvis kan finansieras. Några delundersökningar som ingår i SLOSH är: Vad i arbetsmiljön säger något om risk för utmattningssyndrom respektive depression? Vad är det för typ av arbetsuppgifter och miljöer som ökar risken för s.k. kognitiva besvär (minnes- och koncentrationssvårigheter)? Vad har man för typ av konflikter på arbetsplatserna, vilka typer av arbetsmiljöer ökar risken för konflikter och vad får konflikterna för konsekvenser i form av psykisk ohälsa och långtidssjukskrivning? Hur beskriver de anställda sina chefers sätt att fungera på svenska arbetsplatser och har chefens sätt att fungera någon betydelse för hälsa och sjukskrivningsmönster hos de anställda? Finns det samband mellan buller, psykisk stress i arbetsmiljön och hörselskador? I SLOSH kommer det även att bli möjligt att belysa effekterna av finanskrisen (då 2008 års datainsamling gjordes alldeles innan krisen startade), omorganisationer, nedskärningar, anställningsotrygghet och arbetslöshet. Just när det gäller sådana frågor ingår SLOSH i ett europeiskt EU-projekt med deltagande av Sverige, England, Ungern och Frankrike. Dessutom kan utvecklingen av den psykosociala miljön över delar av livsloppet studeras. Komplexa frågor om orsakssamband, hälsoselektion samt effekten av ackumulerade exponeringar kan undersökas. Orsaker till, samt effekter av, olika former av pensionering kommer också att studeras. Internationellt finns få longitudinella studier av arbetsmiljö och hälsa, varav endast SLOSH är riksrepresentativ. Den är väl lämpad för internationella jämförelser och för vetenskaplig, teoridriven forskning, då samma personer följs över tid. Sammantaget bör studien bidra med kunskap av stor betydelse för såväl prevention av sjukdom som planering av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Sverige tillhör en liten krets länder i vilka det är möjligt att göra denna typ av studier och att följa deltagarna i nationella register. Detta skapar speciella möjligheter eftersom man kan belysa hälsan och livsmiljön både objektivt och subjektivt. Vi har en särskild webbsida för resultaten i SLOSH-studien (www.stressforskning.se/slosh-studie) och även aktivt skapat massmedialt intresse för resultaten, inte minst för att nå fram till deltagarna själva. Vi samarbetar gärna med intresserade forskargrupper som vill få tillgång till våra data.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57