Dr Erik Sjödin


Description

Lärare och forskare i civilrätt, särskilt arbetsrätt.

Publikationer i urval
Böcker Ett europeiserat arbetstagarinflytande: En rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige, Iustus förlag, akademisk avhandling, 2015 Arbetsrätten: en översikt, 6:e upplagan, 260 s. Norstedts Juridik 2013 tillsammans med professorn Tore Sigeman.
Artiklar Stridsåtgärder i Högsta domstolen, Juridisk Tidskrift 2016/17 nr 3 s. 184-215 tillsammans med Niklas Selberg
Anmälan Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv, Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr. 3/4 2016, s. 198-112.
The Fissured Workplace: Some Responses to Contemporary Challenges in Sweden, Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol 37, issue 1 2015 s. 143-162, tillsammans med Petra Herzfeld Olsson
EU-rätten skulle gagnas av en arbetsrättslig avdelning i EU-domstolen, Europarättslig tidskrift, nr 2, 2015 s. 415-424, tillsammans med Niklas Selberg.
Anställningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter - Ny rättspraxis om yttrandefrihet på Internet ur arbetsrättslig synvinkel – i offentlig respektive privat anställning, Juridisk tidskrift, 2012, nr 4, s. 846-877 Tillsammans med Niklas Selberg. The Future of Company Law and Employee Involvement, European Journal of Social Law, 2011, Vol 1, nr. 3 s. 207-214. Tillsammans med professorerna Jonas Malmberg och Niklas Bruun. 1.1. Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden - Reflektioner kring EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus, Europarättslig tidskrift, nr 1, 2012, s. 122-133.
Antologibidrag
EU och gränsöverskridande arbete: Mer än bara utstationering i Sue Generis: Festskrift til Stein Evju, Mulder mfl. (red), Universitetsforlaget 2016, s 141-152. Tillsammans med Jon-erik Dølvik, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg
Worker involvement and the EU Takeover Bids Directive: the Swedish case in Takeovers with or without worker voice: workers' rights under the EU Takeover Bids Directive, Sigurt Vitols and Jan Creamers (ed.), ETUI 2016, p. 217-224.

Kollektivavtalade försäkringar på EU:s inre marknad–några arbetsrättsliga anteckningar i Festskrift till Catharina Calleman –i rättens utkanter / Annina H. Persson och Lotti Ryberg Welander (red.), Iustus förlag 2014 s. 393-411. Labour Market Regulation as Restrictions - A developmental study of ECJ case law at the interface between free movement and posting of Workers i Cross-border services, posting of workers, and multilevel governance / Stein Evju (ed.), Privatrettsfondet 2013 ss 19-84. Lex Laval i Nedslag i den nya arbetsrätten / Birgitta Nyström, örjan Edström, Jonas Malmberg (red.), Liber, (2012), s. 47-61. Tillsammans med professorn Jonas Malmberg.
övrigt Jag medverkar regelbundet i nyhetsbrevet EU & arbetsrätt


Last updated on 2018-08-08 at 14:17

Share link