Political institutions and economic gender inequality


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/04/2006
End date: 31/03/2010
Funding: 1958000 SEK


Description

Kvinnor och män är inte ekonomiska jämställda i något europeiskt land. Trots att kvinnors och mäns förmögenheter inte skiljer sig åt vid födseln, är den genomsnittliga europeiska kvinnan redan vid 40-års ålder fattigare i termer av både förmögenhet och inkomst än den genomsnittlige europeiske mannen. Hur blir det så? Detta projekt avser att undersöka vilken roll politiskt skapade institutioner spelar för kvinnors och mäns utbildnings- och karriärval. Den första fasen ska analysera i vilken utsträckning genusspecifika val av universitetsutbildning beror på arbetsmarknaden. Kan politiskt skapade skillnader i arbetsmarknader förklara hur det kommer sig att kvinnor i vissa länder läser naturvetenskap i lika stor utsträckning som män på universitetet (såsom i Italien och Sverige), medan bara en fjärdedel av naturvetarna är kvinnor i Nederländerna och Norge? Den andra projektfasen syftar till att undersöka hur europeiska kvinnor och män lyckas kombinera familj och karriär genom att studera individuella val i 11 europeiska länder med fokus på den offentliga familjepolitiken. I det tredje delprojektet ska jag analysera hur graden av ekonomisk jämställdhet påverkar den politiska makten. Forskning har visat att kvinnor och män tenderar att rösta alltmer olika vid de allmänna politiska valen. Hypotesen jag vill studera är huruvida detta beror på alltmer divergerande skillnader i kvinnors och mäns behov av politiska insatser som främjar möjligheterna att kombinera familj och karriär.

Last updated on 2017-31-03 at 12:59